R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.118
din 22 septembrie 2011
privind încuviințarea realizării unor lucrări de către Spitalul Clinic Județean Mureș asupra unui imobil din domeniul public al județului

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.15126/16.09.2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și adresa Spitalului Clinic Județean nr. 8338/2011,
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se încuviințează executarea de către Spitalul Clinic Județean Mureș a lucrărilor pentru realizarea investiției "Reparații capitale bucătărie centrală și extindere clădire cu două niveluri pentru activități medicale" la imobilul situat în Tîrgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu, nr.1, cu respectarea proiectului tehnic.
Art.2.(1) Prezenta hotărâre constituie acordul proprietarului pentru realizarea lucrărilor de investiție la imobilul menționat la art.1, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit legii.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Spitalului Clinic Județean Mureș care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.15126/16.09. 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
din 22 septembrie 2011
privind încuviințarea realizării unor lucrări de către Spitalul Clinic Județean Mureș asupra unui imobil din domeniul public al județului

Imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 1, face parte din domeniul public al județului Mureș. Prin Hotărârea nr.7/2009, Consiliul Județean Mureș a transmis dreptul de administrare asupra acestui imobil către Spitalul Clinic Județean Mureș.
În Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2011, Spitalul Clinic Județean Mureș a cuprins sumele necesare pentru realizarea unor lucrări de investiții la imobilul în cauză.
Pentru obținerea autorizației de construire pentru lucrarea " Reparații capitale bucătărie centrală și extindere clădire cu două niveluri pentru activități medicale", Primăria Municipiului Tîrgu Mureș prin Certificatul de urbanism nr. 1333/18.08.2011 a solicitat acordul Consiliului Județean Mureș, în calitate de proprietar al imobilului, în conformitate cu Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sens în care, prin adresa nr. 8338/2011, Spitalul Clinic Județean Mureș ne solicită acordul pentru executarea acestor lucrări.
Pentru a obține autorizația de construire în vederea executării lucrărilor de modernizare a imobilului ce face parte din domeniul public al județului propunem eliberarea acordului solicitat de către Spitalul Clinic Județean Mureș.
Având în vedere cele expuse, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif