R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 152
din 20 decembrie 2011
privind aprobarea finanțării de la bugetul județean a lucrărilor de "Conservare-restaurare a picturii murale de la Biserica Unitariană Sânvăsii, comuna Gălești"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.21558 din 19.12.2011 a Direcției de Amenajare a Teritoriului și Urbanism,
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1430/2003, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de dispozițiile art.43 alin.(8) și (9) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.116/2006,
În temeiul prevederilor art. nr. 91, alin.(1) lit. "f" și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă finanțarea lucrărilor de "Conservare-restaurare a picturilor murale de la Biserica Unitariană Sânvăsii, comuna Gălești" în valoare de 70.000 lei.
Art.2. Alocarea contribuției financiare se va face prin contract, numai în condițiile respectării dispozițiilor legale referitoare de constituirea unei garanții imobiliare pe o perioadă de 10 ani în favoarea județului Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Direcției de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și Bisericii Unitariene Sânvăsii, comuna Gălești.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția de Amenajare
a Teritoriului și Urbanism
Nr.21558/19.12.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea finanțării de la bugetul județean a lucrărilor de "Conservare restaurare a picturii murale de la Biserica Unitariană Sânvăsii", comuna Gălești

Prin cererea înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.19916 din 25.11.2011, Parohia Unitariană Sânvăsii, comuna Gălești, prin reprezentant legal, preot Kis Mihail, în temeiul prevederilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1430/2003, cu modificările și completările ulterioare, a solicitat autorității județene alocarea unui sprijin financiar în valoare de 70.000 lei în vederea realizării lucrărilor de restaurare a picturilor murale la Biserica Unitariană.
Potrivit dispozițiilor art.46 alin.(1) lit. "e" din Legea nr.422/2001, autoritățile administrației publice locale au în atribuție participarea la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează. De asemenea, în Normele metodologice aprobate prin H.G.R. nr.1430/2003, se stipulează că, contribuția financiară a consiliului județean, poate să acopere integral sau parțial costul lucrărilor de intervenție asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum și individual sau prin cofinanțare, costul lucrărilor de protejare a monumentelor care fac parte din grupa A, în funcție de punctajul obținut prin evaluarea criteriilor de finanțare.
Biserica Unitariană Sânvăsii, comuna Gălești, monument istoric din grupa A, cod LMI MS-II-m-A-15676, ale cărei picturi murale s-au degradat foarte mult în timp, necesită o intervenție de urgență în vederea păstrării și transmiterii generațiilor viitoare, în condiții optime, a valorilor culturale și spirituale conținute în aceste picturi.
Fondurile necesare executării lucrărilor de restaurare pot fi asigurate din sumele alocate de Consiliul Județean Mureș pentru programul privind "Protecția Monumentelor Istorice din Județul Mureș" pentru anul 2011, fiind cuprinse în bugetul propriu de venituri și cheltuieli cu această destinație.
Având în vedere că solicitantul îndeplinește condițiile expres prevăzute la art.12 din Normele metodologice pentru obținerea finanțării și că cererea depusă este însoțită de documentele prevăzute la art.16 alin.(5), în conformitate cu dispozițiile art.23 alin.(2) și art.24 lit. "c" din același act normativ, personalul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș avea obligația întocmirii raportului referitor la starea fizică a imobilului și referatului de oportunitate privind finanțarea sau cofinanțarea cheltuielilor ocazionate de lucrările de protejare a monumentului istoric, în speță Biserica Unitariană din Sânvăsii.
În raport de data depunerii cererii de finanțare, întocmirea documentelor mai sus amintite nu au putut fi finalizate în termen pentru a fi supuse analizei lor de către comisiile de specialitate, și pe cale de consecință, în temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. "f" din legea nr.215/2001, coroborate cu cele ale art.43 alin.(8) și (9) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, propunem aprobarea, în regim de urgență, a sumelor necesare finanțării lucrărilor de restaurare a picturilor murale la Biserica Unitariană din Sânvăsii, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

Arhitect Șef,
Csortan Ilona

 

VICEPREȘEDINTE,
Chirteș Ioan Cristian