R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 81
din 22 iunie 2011
privind aprobarea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 10362/22.06.2010 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind aprobarea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș în satul Fânațe, comuna Band și Avizul nr. 1025723 / 16.06.2011, a Autorității Naționalei de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind ajustarea preturilor la serviciile publice de alimentare cu apă, a tarifelor de canalizare - epurare ape uzate menajere și a tarifelor la canalizare ape pluviale, operator S.C. Compania Aquaserv S.A., Tîrgu Mures, județul Mureș
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. (5) litera a) punctul.13 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- art. 12, lit. i) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și art. 43, alin.5 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- art. 4 alin. 1, din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, conform căruia: "Prețurile și tarifele practicate în cadrul unor activități cu caracter de monopol natural sau al unor activități economice, stabilite prin lege, se stabilesc și se ajustează cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competențe";
- art. 36 din Dispoziții generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 22/05.03.2010, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aquainvest Mureș" și sub nr. 202662/05.03.2010 la S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1 / 08.12.2010 și 2 / 12.05.2011,
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 155 din 25.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a co-finanțării și a planului de evoluție a tarifelor aferente proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș''
Văzând prevederile art. 43, punctele (8) - (10) din Regulamentul de organizare și funcționarea a Consiliului Județean Mureș,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(6), lit."a", precum și ale art.97, alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă următorul preț pentru serviciul public de alimentare cu apă prestat de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș:

Denumirea serviciului publicPreț / Tarif aprobat
- lei / mc -
cu T.V.A., pentru populațiefără T.V.A., pentru ceilalți utilizatori
Apă potabilă pentru sat Fânațe, Band4,043,26

Art. 2. Prețul pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă aprobat conform art. 1 se aplică începând cu data de 01 iulie 2011.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică societății comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Cosma Aurelian Paul