R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 48
din 28 aprilie 2011
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2010

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 6732/21.04.2011 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2010, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 57 alin (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin (3) litera "a" și art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2010, potrivit anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă anexele la situațiile financiare ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2010, de la nr.2 la nr.15.
Art.3. Anexele 1-15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se publică în Monitorul Oficial al Județului Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma