R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 85
din 22 iunie 2011
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului, în vederea organizării Festivalului Etnografic al Comunităților Văii Gurghiului, ediția a VI-a

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 9823/16.06.2011 a Direcției Economice, pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului, în vederea organizării Festivalului Etnografic al Comunităților Văii Gurghiului, ediția a VI-a, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" și ale art.97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului, pentru organizarea Festivalului Etnografic al Comunităților Văii Gurghiului, ediția a VI-a, în condițiile prevăzute de Convenția de cooperare cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Asociației Comunităților Văii Gurghiului, cu sediul în localitatea Hodac, Nr.98, jud. Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.9823/ 16.06.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului, în vederea organizării Festivalului Etnografic al Comunităților Văii Gurghiului, ediția a VI-a

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 9490/09.06.2011, Asociația Comunităților Văii Gurghiului, solicită Consiliului Județean Mureș sprijin logistic și asigurarea gratuității unui serviciu cultural prestat de Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul" - instituție subordonată Consiliului Județean Mureș, pentru desfășurarea Festivalului Etnografic al Comunităților Văii Gurghiului, ediția a VI-a.
Asociația Comunităților Văii Gurghiului, cu sediul în localitatea Hodac, Nr.98, jud. Mureș, este construită din 4 comunități de pe Valea Gurghiului - Gurghiu, Solovăstru, Ibănești, Hodac, cu scopul de a desfășura activități prin care să se valorifice potențialul deosebit al Văii Gurghiului pe plan economic, social, turistic și cultural, în contextul dezvoltării regionale. Festivalul Etnografic al Comunităților Văii Gurghiului se încadrează în prevederile Strategiei de dezvoltare durabilă a mediului rural, precum și în Strategia de dezvoltare culturală a județului, ca mijloc de promovare a moștenirii culturale locale, zonale și naționale (www.cjmures.ro / Programe și acțiuni).
Pentru realizarea obiectivelor propuse, în perioada 27-28 august 2011, se vor întreprinde următoarele:
- constituirea unui sat transilvan alegoric, ca principal loc de desfășurarea a manifestărilor, cu amenajarea unor case ce vor reprezenta comunitățile organizatoare, expunând publicului articole tradiționale artizanale, obiceiuri și produse specifice; spațiul va prezenta exponate ale culturii locale: obiecte de uz casnic, țesături tradiționale, ceramică, mobilier, unelte, instrumente muzicale și de tehnică populară;
- deschiderea festivalului printr-o paradă a portului popular din zonă, prezentat de localnici și de ansambluri folclorice;
- tîrgul meșterilor populari, cu expoziție și vânzare;
- spectacol folcloric care va fi susținut de ansambluri artistice profesioniste și interpreți populari invitați.
Astfel, se vine în întâmpinarea necesităților privind păstrarea și transmiterea valorilor culturale ale zonei, promovarea potențialului turistic al zonei neexploatate suficient, revigorarea spațiului rural prin sprijinirea dezvoltării, creării și diversificării activităților economice, precum și stabilizarea populației din mediul rural prin crearea de noi locuri de muncă în sectoarele neagricole.
Din experiența edițiilor trecute, această sărbătoare este una dintre cele mai însemnate activități care aduce în zonă un număr important de turiști români și străini (peste 30.000 de persoane în anul 2010), dar și meșteșugari și diferiți producători din partea locului care au posibilitatea de a prezenta produsele și obiectele confecționate prin măiestria și priceperea lor.
Se consideră că acest demers duce, în mod implicit, la creșterea vizibilității acestei zone, punându-se în valoare resursele și unicitatea acesteia. Sprijinirea industriei locale prin diversificarea activităților neagricole și încurajarea meșteșugurilor și a agroturismului, sunt măsuri indirecte care pot reduce migrația către orașe.
Față de prevederile art.91 alin.(6) lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, potrivit cărora consiliile județene pot încheia convenții de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni comune, propunem spre aprobare participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea Festivalului Etnografic al Comunităților Văii Gurghiului, potrivit proiectului de hotărâre alăturat și convenției care face parte integrantă din acesta.

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád