R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 99
din 28 iulie 2011
privind aprobarea organizării și exercitării controlului financiar preventiv propriu in cadrul Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.12298/22.07.2011 la proiectul de hotărâre privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având in vedere prevederile O.G. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv (republicata),
Având in vedere prevederile Ordinului 522/13 mai 2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.97, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă cadrul comun cuprinzând operațiunile și documentele ce se supun controlului financiar preventiv propriu, conform anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă graficul de circulație al documentelor ce conțin operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu, conform anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă tabelul cuprinzând nominalizarea șefilor de compartimente precum și persoanele care semnează documentele ce se supun controlului financiar preventiv propriu, conform anexei nr.3.
Art.4. Se aprobă Normele de organizare și exercitare ale controlului financiar preventiv propriu, conform anexei nr.4.
Art.5. Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va înmâna, sub luare de semnătură, salariaților care exercită controlul financiar preventiv propriu și tuturor conducătorilor compartimentelor de resort.
Art.6. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta se aplică începând cu data aprobării hotărârii. Cu aceeași dată se abrogă Hotărârea Consiliului Județean nr. 64/16 septembrie 2003.
Art.8. De executarea prezentei hotărâri răspund compartimentele de specialitate nominalizate ale Consiliului Județean.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 12298/22.07.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea normelor de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv propriu

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.64/16 septembrie 2003, s-a aprobat organizarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Consiliului Județean Mureș.
Având în vedere faptul că, au intervenit schimbări în structura de organizare a aparatului propriu, modificări ale prevederilor legale privind obligațiile patrimoniale, în faza de angajare cât și de plată se impune modificarea hotărâri Consiliului Județean Mureș nr.64/2003 luată în acest domeniu.
Prin proiectul de hotărâre alăturat, care prin anexele sale reglementează cadrul general privind operațiunile și documentele care se supun controlului financiar preventiv propriu precum și atribuțiile și responsabilitățile ce revin compartimentelor și persoanelor împuternicite să exercite această formă de control, actualizează obligațiile compartimentelor și personalului angajat în gestionarea bunurilor.
Propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPRESEDINTE
SZABÓ ÁRPÁD