R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 31
din 24 martie 2011
privind aprobarea parteneriatului cultural dintre Consiliul Județean Mureș și Penitenciarul Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.3816/15.03.2011 a Direcției Juridice și Administrație Publică și adresa nr.12-20052/PTMMS/10.03.2011 a Penitenciarului Tîrgu Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.3 din Hotărârea de Guvern nr.1849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, ale art. 64 alin. (1) din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 125 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.275/2006 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1897/2006, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.91 alin.(6) lit. a, precum și al art.97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă parteneriatul cultural dintre Consiliul Județean Mureș și Penitenciarul Tîrgu Mureș, conform Protocolului cuprins în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Penitenciarului Tîrgu Mureș, Direcției Juridice și Administrație Publică, Administrației Palatului Culturii, Muzeului Județean și Bibliotecii Județene.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și
Administrație Publică
Nr.3816/15.03.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Penitenciarul Tîrgu Mureș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.13 din 28 februarie 2008 a fost aprobat Protocolul de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Penitenciarul Tîrgu Mureș, protocol încheiat în vederea desfășurării unor acțiuni în vederea diminuării impactului revenirii în comunitate după executarea pedepselor privative de libertate, considerând că activitățile desfășurate au un caracter educativ și stimulativ, în scopul dezvoltării și încurajării unor comportamente pro-sociale.
Având în vedere atribuțiile stabilite de lege, prin acest protocol s-a urmărit stabilirea cadrului de colaborare dintre Penitenciarul Tîrgu Mureș, pe de o parte și instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean (Palatul Culturii, Muzeul Județean și Biblioteca Județeană), pe de altă parte pentru realizarea unor activități cultural-educative cu persoanele private de libertate. Activitățile desfășurate conform protocolului au avut un caracter educativ și stimulativ, în vederea reinserției sociale a persoanelor private de libertate, stimularea acelor deprinderi și atitudini care oferă posibilitatea dezvoltării comportamentelor pro-sociale și dinamizarea relațiilor cu mediul de suport și comunitatea, în spiritul principiilor cuprinse în Legea nr.275/2006, a Regulamentului de aplicare a Legii nr.275/2006, aprobat prin H.G.R. nr.1897/2006, precum și a unor prevederi din documente internaționale, cum ar fi: Recomandarea REC (2006) 2 a Comitetului de Miniștri al statelor membre din Uniunea Europeană referitoare la regulile penitenciare europene, Principiile stabilite de Regulile Minime ale Națiunilor Unite.
Colaborarea a presupus din partea Consiliului Județean, respectiv a instituțiilor de cultură subordonate, doar asigurarea accesului gratuit al persoanelor private de libertate din Penitenciarul Tîrgu Mureș la vizitarea obiectivelor culturale menționate în protocol, o dată pe lună, în baza unei programări care să nu afecteze programul acestor instituții.
Protocolul a fost încheiat inițial pe o perioadă de 3 ani, perioadă care s-a împlinit la data de 12 martie 2011, motiv pentru care prin adresa nr.12-20052/PTMMS/10.03.2011 Penitenciarul Tîrgu Mureș a solicitat Consiliului Județean Mureș prelungirea Protocolului de colaborare. Deși solicitarea a fost înregistrată înainte de încetarea valabilității protocolului, aprobarea unui eventual act adițional (respectiv în ședința consiliului județean din 24 martie), care să stabilească prelungirea duratei protocolului inițial, ar interveni practic după expirarea acestuia, ceea ce face imposibilă prelungirea unui act juridic a cărui valabilitate a încetat. În raport de această situație, se impune încheierea unui nou protocol de colaborare.

Față de prevederile art.91 alin.(6) lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, potrivit cărora consiliile județene pot încheia convenții de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni comune, propunem aprobarea Protocolului de colaborare cu Penitenciarul Tîrgu Mureș, potrivit proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE,
LOKODI EDITA EMŐKE

 

SECRETAR,
AURELIAN PAUL COSMA