R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 62
din 28 aprilie 2011
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 5116/4.04.2011 a Arhitectului Șef precum și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor precum și prevederile art. 15 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art.25 din Legea nr.481/2004 republicată privind protecția civilă, ale Ordonanței de Urgență nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, ale Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, ale Hotărârii de Guvern nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Național de Management al Riscului Seismic, ale Hotărârii de Guvern nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, ale Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 735/2005 privind evidența, gestionarea, depozitarea și distribuirea ajutoarelor interne și internaționale destinate populației în situații de urgență, ale Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea și funcționarea taberelor pentru sinistrați în situații de urgență și Planul județean de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale pe cursuri de apă al județului Mureș 2010-2013,
Ținând cont de Hotărârea nr. 1/2011 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș,
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al județului Mureș, pe site-ul www.cjmures.ro și se va comunica, în format electronic, autorităților administrației publice locale din județ.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.5115/04.05.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public național, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autoritățile administrației publice locale, cât și toate persoanele fizice și juridice de pe raza județului Mureș.
Consiliului Județean, ca autoritate a administrației publice locale de interes județean îi revin obligații importante în domeniul apărării împotriva incendiilor. Astfel, potrivit atribuțiilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale art.6 din Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007, Consiliul județean aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor aferent județului și stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia.
Conform metodologiei și structurii-cadru, aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 și conform prevederilor art.25 din Legea nr.481/2004 republicată privind protecția civilă, ale Ordonanței de Urgență nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, ale Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, ale Hotărârii de Guvern nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Național de Management al Riscului Seismic, ale Hotărârii de Guvern nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, ale Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 735/2005 privind evidența, gestionarea, depozitarea și distribuirea ajutoarelor interne și internaționale destinate populației în situații de urgență, ale Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea și funcționarea taberelor pentru sinistrați în situații de urgență precum și Planul județean de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale pe cursuri de apă al județului Mureș 2010-2013, s-a elaborat, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "HOREA" al județului Mureș, Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Mureș, care a fost aprobat de către Comitetul județean pentru Situații de Urgență Mureș prin Hotărârea nr. 1 /2011.
Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare Consiliului Județean Mureș Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș, conform proiectului de hotărâre alăturat.

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș

 

ARHITECT ȘEF
arh.Csortan Ilona