R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 124
din 22 septembrie 2011
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2012

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș nr. 4761 din 08.08.2011, prin care se propune spre aprobare Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș pentru anul 2012, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1), lit. a) - g) și alin.(2) lit."b" din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/24.08.2006, de aprobare a Instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(1) și respectiv ale art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De executarea prezentei răspunde Compartimentul juridic, resurse umane din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma