R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 32
din 24 martie 2011
privind aprobarea Programului acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.4048/16.03.2010 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Județean Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 91, alin. 1, litera "b" și alin. 3, litera. "d", precum și a art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Programul acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate din aparatul propriu și instituțiile subordonate Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 4048 din 16 .03.2011
Dosar I. B. / 1.

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, autoritățile publice au sarcina de a adopta strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială a județului. Acestea sunt importante atât pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a județului, cât și pentru accesarea fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană și utilizarea lor în mod eficient.
În acest sens a fost elaborat Programul acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, document programatic pe termen scurt care are la bază Programul de Dezvoltare a Județului Mureș 2007 - 2013 și bugetul Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea 15 din 10.02.2011.
Programul de Dezvoltare a Județului Mureș 2007 - 2013 a fost realizat în corelare cu Programul Național de Dezvoltare și Programul de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru și a ținut cont de Programele Operaționale. Acesta cuprinde următoarele priorități:
     Prioritatea I - Dezvoltarea infrastructurii locale și județene (transport, mediu, sănătate, educație, asistență socială, reabilitare urbană, utilități publice)
     Prioritatea II - Sprijinirea afacerilor
     Prioritatea III - Dezvoltarea turismului
     Prioritatea IV - Dezvoltarea durabilă a localităților
     Prioritatea V - Creșterea ocupării forței de muncă, dezvoltarea resurselor umane și a serviciilor sociale
Pentru anul 2011, ca în fiecare an, direcțiile de specialitate ale Consiliului județean și instituțiile subordonate acestuia, propun programe proprii de acțiune, structurate după cum urmează:
     1. Programul de investiții și reparații al Consiliului Județean Mureș și al instituțiilor subordonate
     2. Programul de alimentare cu apă și canalizare a satelor din județul Mureș
     3. Programul privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local
     4. Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare
     5. Programul de informatizare a administrației publice locale
     6. Programul colaborărilor externe
     7. Programul și graficul de desfășurare a cursurilor de pregătire și perfecționare profesională
     8. Programul privind dezvoltarea turismului în județul Mureș
     9. Programul activităților de informare europeană desfășurate prin Centrul EUROPE Direct
     10. Programul pentru promovarea imaginii Consiliului Județean Mureș pe anul 2011
     11. Programul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș
     12. Programul acțiunilor culturale ale instituțiilor de cultură subordonate Consiliului județean
Acțiunile propuse a fi derulate în anul 2011 de către direcțiile și instituțiile subordonate Consiliului județean sunt în concordanță cu prioritățile stabilite în cadrul Programului de Dezvoltare a Județului Mureș 2007 - 2013.
Activitățile propuse sunt acoperite financiar prin bugetul Consiliului județean pe anul 2011, alocări în baza Programelor guvernamentale (ex. alimentări cu apă, pietruirea drumurilor comunale), fonduri externe nerambursabile.

Programul acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, se dorește a fi unul pragmatic care urmează să fie monitorizat și evaluat pe parcursul derulării lui și reprezintă o inventariere a acțiunilor care vor fi întreprinse pentru dezvoltarea economico-socială a județului Mureș în anul 2011. Desigur, în măsura în care se consideră necesar, el poate fi completat cu noi propuneri.

 

APROB
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

  Director executiv
Bățaga Valer