R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 114
din 6 septembrie 2011
pentru modificarea anexei nr. 9/1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 14.487/5.IX.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 9/1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011, precum și avizul comisiei de specialitate,
În baza art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa nr. 9/1/b la HCJ nr.15/2011 se modifică și se înlocuiește cu anexa 9/1/c care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 14.487/5.IX.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea anexei 9/1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011

Direcția Tehnică, datorită modificărilor intervenite la starea tehnică a drumurilor în perioada cuprinsă de la întocmirea programului de lucrări la drumurile județene și până în prezent, în baza notelor de constatare întocmite în urma verificărilor pe teren, solicită modificarea anexei nr. 9/1 aprobat prin H.C.J. nr. 15/2011.
Modificările preconizate sunt situate pe:
DJ nr. 143 Daneș - Criș - limita județului Sibiu, de pe pozițiile kilometrice unde vegetația abundentă nu permite executarea lucrărilor de covoare bituminoase decât după efectuarea unor lucrări de defrișare și tăiere a vegetației. Pozițiile noi de pe același drum, propuse pentru executarea lucrărilor de covoare, prezintă degradări avansate cu multiple gropi.
DJ 154 E - Reghin - Solovăstru, tronsonul Solovăstru - Jabenița, cuprins în program, datorită executării lucrărilor de canalizare în carosabilul drumului județean este degradat, este necesară, în prealabil, refacerea carosabilului de către executantul lucrărilor de canalizare. Pozițiile noi propuse pentru executarea lucrărilor de covoare, de pe același drum, prezintă degradări avansate cu multiple gropi.
DJ 153C, Reghin - Lăpușna, - limita județului Harghita și DJ 154 A - Reghin - Filea, tronsonul Rușii Munți - Deda - DN 15 , carosabilul prezintă degradări avansate ce necesită intervenții urgente, repoziționarea lucrărilor de plombări și covoare fiind oportună .
Modificările propuse în programul de lucrări covoare bituminoase se regăsesc în anexa 9/1/c.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád