R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 14
din 10 februarie 2011
privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 1940/04.02.2011 a Direcției Dezvoltare Regională Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- art.17, alin. (2), litera "c" și "d" din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureș",
- art. 61, Dispoziții generale din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare,
- art. 8 din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilități publice,
- art. 10 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,
- art. 91, alin.(5) litera a), pct.13 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș și S.C. Compania Aquaserv S.A., conform Actului adițional nr. 2 cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, doamna Lokodi Edita Emőke, să semneze în numele și pe seama județului Mureș, Actul adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș și S.C. Compania Aquaserv S.A, aprobat conform dispozițiilor articolul 1.
Art. 3. Se mandatează doamna Lokodi Edita Emőke, reprezentantul județului Mureș pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, în sensul dispozițiilor art.1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Mureș, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș și Directorul General al societății comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Președintelui Consiliului Județean Mureș, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș și societății comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma