R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 42
din 18 aprilie 2011
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - lim.jud. Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 și DJ 136A km 0+000 - 3+800, județul Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 6458 din 18.04.2011 a Direcției Tehnice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției "Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - lim.jud. Harghita, DJ136, km 1+900 - 8+000 și DJ 136A km 0+000 - 3+800, județul Mureș", cu indicatorii tehnico-economici, în valoare totală de 27 859 445 lei, din care C+M: 17 079 435 lei, echivalent cu 6 055 153 Euro din care C+M: 3 523 505 Euro (la cursul de 4,2581 leu/euro, comunicat de BNR pentru data de 11.01.2011), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De realizarea investiției răspunde Direcția Tehnică din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE
 Contrasemnează
SECRETAR
Cosma Paul

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.6458/18.04.2011
Dosar nr.VIIA/10.

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - lim.jud. Harghita, DJ136, km 1+900 - 8+000 și DJ 136A km 0+000 - 3+800, județul Mureș"

Din punct de vedere administrativ traseul drumului județean DJ136 și DJ136A se desfășoară pe teritoriul județului Mureș până la limita cu județul Harghita.
Sectorul de drum împreună cu drumul județean din județul Harghita face legătura între DN13A Bălăușeri - Miercurea Ciuc și DN13C Vînători - Odorheiul Secuiesc.
Traseul drumului începe de la limita localității Sîngeorgiu de Pădure, orașul fiind punctul de legătură între reședința de județ Tîrgu Mureș către punctele turistice importante ale acestei zone, cum ar fi stațiunea Sovata precum și cele din județul Harghita, localitățile Praid și Corund, ruinele cetății de la Firtușu, Muzeul Pălăriilor de paie de la Crișeni, Biserica Unitariană din Inlăceni - și continuă pe malul lacului Bezid până la limita județului Harghita.
În afara de importanța turistică, drumul are și o importanță economică: cei care doresc să ajungă în județul Harghita nu mai trebuie să ocolească pe drumul național DN13A prin Sovata, traseul ce trebuie parcurs scurtându-se cu aproximativ 17 km.
Totodată, realizarea proiectului, pe lângă mărirea potențialului turistic al întregii zone, ar conduce și la facilitarea relațiilor economice interjudețene.
În plan, drumul se desfășoară într-o zonă de deal, alternând dintr-o serie de curbe și sectoare în aliniament. Drumul actual are două benzi de circulație și este pietruit.
Pe aproximativ 50% din traseu lățimea părții carosabile este de 6,00 m, iar pe restul traseului lățimea părții carosabile este cuprinsă între 4,50 - 5,00 m.
Sistemul rutier existent este alcătuit din balast în grosime de 45 - 60 cm în amestec cu piatră spartă.
Pe cele două sectoare de drum care urmează să fie reabilitate există două poduri de beton având lungimea de 39,20 ml respectiv de 71,75 m.
Pe aceste sectoare de drum există degradări majore care constau din:
     - denivelări pe 25% din suprafața drumului;
     - gropi reprezentând 35% din suprafața drumului;
     - zone cu material necompactat reprezentând 20% din suprafața drumului;
     - acostamente inexistente sau neamenajate;
     - șanțuri inexistente sau șanțuri înierbate, colmatate, nepereate sau cele pereate cu pereul degradat;
     - podețele existente colmatate, cu timpanele degradate;
     - podețe subdimensionate din punct de vedere hidraulic;
     - carosabilul și hidroizolația celor două poduri degradate;
     - taluze fără protecție, cu pantă mare și fără banchetă;
     - zone întregi fără parapeți de protecție, iar cele existente deformați și ruginiți;
     - bornele kilometrice degradate;

Având în vedere importanța turistică și economică a acestor tronsoane de drum se propune modernizarea acestora.
În vederea obținerii fondurilor necesare prin Programul național de dezvoltare a infrastructurii reglementat prin OUG nr.105/2010, trebuie depusă la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului documentația tehnico-economică, cu indicatorii tehnico-economici aprobați, pe baza căruia Ministerul va organiza achiziția publică a proiectului tehnic și a execuției lucrării și le va finanța din fonduri proprii și credite.
În acest sens în anul 2010 s-a inițiat întocmirea unei documentații tehnico-economice. După achiziția publică a serviciilor de proiectare s-a încheiat contractul de proiectare nr.41/10068/2010 cu SC INCERTRANS BUCUREȘTI.
În documentația tehnico-economică depusă de proiectant, în vederea modernizării drumurilor mai sus amintite, se propun următoarele:
     - reproiectarea sistemului de colectare și evacuare a apelor de suprafață și eventualelor ape subterane, inclusiv lucrările de artă (podețe, poduri etc.);
     - repararea terasamentelor drumului prin înlocuirea materialelor de calitate necorespunzătoare cu materiale noi;
     - sporirea lățimii platformei drumului la 8,00 m, în zonele în care aceasta este insuficientă;
     - asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe și din vecinătatea drumului prin înlocuirea podețelor care nu corespund din punct de vedere hidraulic, desfundarea podețelor existente, executare de șanțuri și podețe noi acolo unde nu este, curățirea, desfundarea șanțurilor existente;
     - consolidări ale platformei drumului și a taluzelor rambleelor, respectiv debleelor, în zonele semnalate cu tendințe de alunecare a terenului;
     - repararea rigolelor pereate existente și realizarea rigolelor pereate noi;
     - marcarea și semnalizarea drumului conform normelor de circulație rutieră;
     - repararea bornelor kilometrice existente și realizarea bornelor kilometrice noi acolo unde acestea lipsesc.
Proiectantul, pentru a realiza cele mai sus enumerate în documentația tehnico-economică a propus două variante:

Varianta I: reprofilarea balastului existent, stabilizarea pe 25-30 cm a balastului cu ciment, realizarea unui strat de fundație din piatră spartă de 15 cm, realizarea unui strat de legătură de binder de 5 cm și a stratului de uzură de 4 cm. Valoarea totală a investiției cu TVA, așa cum rezultă din devizul general întocmit pe baza HGR nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, este de 27 859 445 lei.
Varianta II: reprofilarea balastului existent, stabilizarea pe 25-30 cm a balastului cu ciment, realizarea unui substrat de nisip de 5 cm și stratul de rulare din beton de ciment de 18 cm. Valoarea totală cu TVA a investiției este de 29 080 762 lei.
Se propune realizarea Variantei I, acesta fiind mai economicoasă și mai ușor de realizat și întreținut. Valoarea totală a investiției cu TVA este 27 859 445 lei din care C+M: 17 079 435 lei, echivalent cu 6 055 153 euro din care C+M: 3 523 505 euro (la cursul de 4,2581 leu/euro comunicat de BNR pentru data de 11.01.2011).
În urma realizării lucrărilor mai sus enumerate, va rezulta un drum asfaltat modern, care va contribui la mărirea potențialului turistic al întregii zone, precum și la facilitarea relațiilor economice interjudețene, totodată asigurând participanților la trafic confort și siguranță.

 

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA TEHNICĂ
ing. Márton Katalin