R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 54
din 28 aprilie 2011
privind aprobarea taxelor pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș, cu vehicule înmatriculate in România sau în alte state, ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale, pentru anul 2011, conform reglementarilor existente în legislația actuală

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere expunerea de motive nr.4377/25.03.2011 a Direcției Tehnice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În baza art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.41 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului comun al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr.356/2010 și Ministerului Administrației și Internelor nr.107/2010,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit."c", art.97 alin.(1) și ale art.98, art.45, alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă taxele pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș, cu vehicule înmatriculate in România sau în alte state, ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale prevăzute în Anexele 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilite conform Anexei 1 avizată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pentru obținerea autorizațiilor speciale de transport, deținătorii vehiculelor menționate la art.1 sau reprezentanții acestora trebuie să se prezinte la Consiliul Județean Mureș, Direcția Tehnică, cu o documentație care să cuprindă:
- cerere tip completată cu datele fiecărei configurații de transport (auto+remorcă/ semiremorcă+încărcătură), semnată și ștampilată de solicitant;
- cărțile de identitate ale configurației de transport (auto+remorcă/semiremorcă)- copii legalizate.
Art.3. Autorizația specială de transport se emite pentru fiecare transport în parte, pe configurație de transport, nefiind transmisibilă de la un vehicul la altul.
Art.4. Autorizațiile speciale de transport sunt emise fără a ține cont de tipul de efectuare a transporturilor: "în folos propriu" sau în scop "comercial".
Art.5. Termenul maxim de eliberare a autorizațiilor speciale de transport este de trei zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Consiliul Județean Mureș.
Art.6. Plata autorizațiilor speciale de transport se face numerar la casieria Consiliului Județean Mureș sau cu ordin de plată, înainte de ridicarea autorizației.
Art.7. Sumele provenite din activitatea de autorizare specială de transport a autovehiculelor de transport mărfuri și călători pe rețeaua de drumuri administrate de Consiliul Județean Mureș se constituie ca venituri cu destinația de utilizare pentru proiectarea, întreținerea, repararea, modernizarea, dezvoltarea rețelei drumurilor județene.
Art.8. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDETEAN
Direcția Tehnică
Nr.4377/25.03.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș, cu vehicule înmatriculate in România sau în alte state, ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale, pentru anul 2011, conform reglementarilor existente in legislația actuala

Consiliul Județean Mureș are în administrare 713,481 km de drumuri județene care necesită întreținere permanentă pe parcursul întregului an.
În vederea asigurării fondurilor necesare, pe lângă subvențiile primite de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, republicată, consiliile locale și județene au competența de a stabili taxe și impozite pentru utilizarea de către terți a bunurilor din proprietatea lor, în limitele și în condițiile legii.
În conformitate cu prevederile art.41, alin 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Ordinului comun al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr.356/2010 și Ministerului Administrației și Internelor nr.107/2010, efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată, se poate efectua numai în baza autorizației speciale de transport, denumită în continuare AST, eliberată, fără discriminare, de administratorul drumului pe care se efectuează transportul.
AST este documentul prin care sunt stabilite de către administratorul drumului traseul ce urmează a fi parcurs și tarifele datorate, document care permite efectuarea transportului cu vehicule cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise și este valabil pentru numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleași caracteristici tehnice înscrise în acesta, traseul, sensul, perioada și caracteristicile autorizate înscrise, în condițiile stabilite de administratorul drumului.

AST se eliberează numai pentru efectuarea transportului cu vehicule:
a) a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înțelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării și care, datorită dimensiunilor și masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele și/sau dimensiunile maxime admise;
b) fără încărcătură, care depășesc constructiv masele și/sau dimensiunile maxime admise.
Conform prevederilor art.41 alin.13 și 14 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată, se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, stabilite în funcție de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile vehiculelor și de distanța parcursă, tarife care se constituie ca venituri proprii ale administratorului drumului care a emis AST, pentru finanțarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreținere, consolidare, reparații și modernizare a drumurilor aflate în administrarea sa. Tarifele precum și excepțiile de la plata acestora se stabilesc de administratorul drumurilor publice și se aprobă prin hotărâre a consiliilor județene, cu avizul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru drumurile de interes județean.
La solicitarea Consiliului Județean Mureș prin adresa nr.4377/21.03.2011, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a avizat taxele propuse în Anexa 1 atașată.
Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare taxele pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri și călători executate pe rețeaua drumurilor administrate de Consiliul Județean Mureș, cu vehicule înmatriculate in România sau în alte state, ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale, pentru anul 2011, conform Anexei 1.

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Chirteș Ioan Cristian