R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 43
din 28 aprilie 2011
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153C Reghin -Lăpușna, județul Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 6974 din 28.04.2011 a Direcției Tehnice,
Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Conform dispozițiilor art.43, alin.(8) și (10) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.116/2006,
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153C Reghin - Lăpușna, județul Mureș", între pozițiile km 1+700-13+200, cu indicatorii tehnico-economici, în valoare totală de 27.973.892 lei, din care C+M: 18.493.050 lei, echivalent cu 6.808.731 euro din care C+M: 4.493.840 euro (la cursul de 4,1152 leu/euro, comunicat de BNR pentru data de 12.04.2011), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De realizarea investiției răspunde Direcția Tehnică din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.6974/28.04.2011
Dosar nr.VIIA/10.

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153C Reghin - Lăpușna, județul Mureș"

Drumul județean DJ 153 C leagă drumurile naționale DN 15 și DN 12 intersectându-se cu acestea în municipiul Reghin respectiv în Ditrău, județul Harghita.
Acest drum județean se poate considera ca o continuare a drumului național DN 15, care leagă municipiile Tîrgu Mureș și Reghin cu obiectivele turistice din zonă, cum ar fi castelul Lăpușna, construit în anii 1925-1926, care a aparținut regilor României (Ferdinand, Carol al 2-lea și Mihai I) până în anul 1949, Pădurea Mociar de la Solovăstru, aflată pe Valea Gurghiului unde se află unii din cei mai bătrâni arbori din România (peste 700 de ani), Stejerețul de la Mociar, care prezintă un interes științific deosebit, datorită vârstei stejarilor, cuprinsă între 400-500 de ani, Parcul dendrologic din Gurghiu, amenajat în 1740 de familia Bornemissza în care se găsesc alături de speciile autohtone, specii exotice de arbori din Australia, America de Nord și de Sud, Japonia, Castelul Bornemissza - construit în 1733, Biserica reformată din Gurghiu, construită în 1756, Biserica romano-catolică "Sf.Imre" din Gurghiu.
Totodată, în această zonă se organizează anual festivaluri cu tradiții: Târgul de fete, Festivalul Valea Gurghiului - Valea Regilor, care își propune să relanseze din punct de vedere turistic și a investițiilor în turism această zonă superbă, dorind să devină în fapt o mare expoziție a satului transilvan autentic cu specificul tradițiilor și obiceiurilor locale dar și influențele istorice aristocrate.
Sub influența diverselor solicitări și a factorilor climatici, sistemul rutier s-a degradat foarte mult, îmbrăcămintea drumului prezentând o starea avansată de degradare, prezentând gropi, făgașe, fisuri, faianțări, suprafețe poroase, văluriri și rupturi de margine. Toate aceste defecțiuni duc la disconfort în circulație și pot fi o sursă de accidente. Totodată capacitatea portantă a structurilor rutiere existente nu satisface cerințele traficului rutier actual și de perspectivă.
Consiliul Județean Mureș în anul 2008 a inițiat întocmirea unui proiect de reabilitare a sectorului de drum cuprins între km 1+700 pornind din municipiul Reghin până la km 29+000 din comuna Ibănești, în lungime totală de 27,300 km.
Având în vedere lungimea mare a drumului și implicit valoarea foarte mare a investiției (47 681 940 lei în anul 2008), din lipsa fondurilor nu s-a realizat această lucrare.
În vederea obținerii fondurilor necesare, prin Programul național de dezvoltare a infrastructurii reglementat prin OUG nr.105/2010, s-a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului documentația tehnico-economică, întocmită de SC UNGPRO SRL, pe baza căruia Ministerul va organiza achiziția publică a proiectului tehnic și a execuției lucrării și le va finanța din fonduri proprii și credite.
Având în vedere fondurile disponibile limitate precum și termenul scurt în care trebuia depusă documentația de avizare pentru obținerea avizului Comisiei tehnico-economice din cadru Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, trebuia redusă valoarea totală a investiției sub valoarea de 28 000 000 lei.
Astfel, pentru a nu periclita posibilitatea de a obține fonduri pentru reabilitare trebuia redusă lungimea de 27,3 km la 11,5 km.
Tronsonul de drum ce urmează a fi reabilitat prin programul mai sus menționat, se situează între km 1+700 - 13+200, are lungimea de 11,5 km, este asfaltat, are două benzi de circulație, lățimea părții carosabile fiind de 6,00 m, iar platforma drumului de 8,00 m.
În documentația tehnico-economică întocmită de proiectant, pentru reabilitarea drumului mai sus amintit, se propun următoarele:
     - sistem rutier nou în locurile unde sistemul rutier existent nu are asigurată capacitatea portantă și nu satisface cerințele traficului rutier actual și de perspectivă;
     - lărgirea părții carosabile existente și realizarea benzilor de încadrare;
     - realizarea de rigole, șanțuri și podețe de descărcare în vederea asigurării scurgerii apelor din zona drumului;
     - amenajarea drumurilor laterale din pământ prin pietruirea acestora;
     - asigurarea siguranței circulației rutiere, prin montarea indicatoarelor rutiere, parapeți metalici, borne kilometrice și realizarea marcajului rutier;

În vederea depunerii documentației de avizare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și obținerii avizului Comisiei Tehnico-Economice din cadrul acestuia, proiectantul a întocmit devizul general aferent investiției, conform HGR. nr. 363/2010 și HGR nr.717/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

Valoarea totală cu TVA a investiției, conform devizului general actualizat este de 27 973 892 lei din care C+M: 18 493 050 lei, echivalent cu 6 808 731 Euro din care C+M: 4 493 840 Euro (1 euro = 4,1152 lei, pentru data de 12.04.2011 comunicat de BNR).
Durata de realizare a investiției se estimează la 12 luni.

 

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA TEHNICĂ
ing. Márton Katalin

 

VICEPREȘEDINTE
Cristian Chirteș