R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 129
din 27 octombrie 2011
privind încuviințarea realizării lucrărilor " Branșament de apă - Stație de pompare apă potabilă" în vederea racordării Centrului Logistic LIDL - Iernut, str. Câmpului, nr.3, la conducta de aducțiune Iernut - Cucerdea ce aparține domeniului public al județului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.17101/21.10.2011 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adresa LIDL România SCS înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 17101/2011, precum și avizul operatorului regional S.C Compania Aquaserv S.A,
În temeiul dispozițiilor articolului 91, alin.(1) lit. c și art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se încuviințează executarea de către LIDL România SCS a lucrărilor "Branșament de apă - Stație de pompare apă potabilă" în vederea racordării Centrului Logistic LIDL - Iernut, str. Câmpului, nr.3, la conducta de aducțiune Iernut - Cucerdea ce aparține domeniului public al județului Mureș, cu respectarea proiectului tehnic avizat de către operatorul regional S.C Compania Aquaserv S.A, înregistrat la Consiliul Județean Mureș sub nr.17101/2011.
Art.2.(1) Prezenta hotărâre constituie acordul proprietarului pentru realizarea lucrărilor de investiție menționate la art.1, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit legii.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și LIDL România SCS care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.17101/21.X.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind încuviințarea realizării lucrărilor " Branșament de apă - Stație de pompare apă potabilă" în vederea racordării Centrului Logistic LIDL - Iernut, str. Câmpului, nr.3, la conducta de aducțiune Iernut - Cucerdea ce aparține domeniului public al județului Mureș

Conducta de aducțiune Iernut - Cucerdea, face parte din domeniul public al județului Mureș, fiind concesionată operatorului regional S.C Compania Aquaserv S.A.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 17101/2011 LIDL România SCS ne solicită acordul de branșare la această conductă de aducțiune, în zona Centrului Logistic LIDL - Iernut, str. Câmpului, nr.3, conform proiectului tehnic avizat de către operatorul regional S.C Compania Aquaserv S.A.
Din proiectul tehnic depus rezultă că în incinta uzinei de apă Cipău se va amplasa o stație de pompare pentru asigurarea presiunii necesare atât populației din localitățile Cipău - Cucerdea - Șeulia de Mureș, cât și Centrului Logistic LIDL - Iernut, astfel încât să nu existe din punct de vedere tehnologic perturbații în alimentarea cu apă a clienților din zonele menționate.
Prin amplasarea unui grup de pompare format din trei electropompe având Q = 21mc/h, Hmax = 114 mCA, cu frecvență variabilă, pe lângă faptul că se va asigura debitul necesar noului consumator LIDL România SCS - Centrului Logistic Iernut, se va uniformiza presiunea în orașul Iernut (zona deservită de conducta de aducțiune Iernut - Cucerdea) str. Gării și pe lungimea DN 14A, care până la realizarea acestor lucrări au alimentare cu intermitență.
Toate lucrările pentru această investiție vor fi executate de către LIDL România SCS, pe cheltuială proprie.
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif