R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 16
din 10 februarie 2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.96 din 10 iulie 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.1.399 din 18.01.2009 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.96 din 10 iulie 2008, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013,
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar - fiscale apărută în Monitorul Oficial nr.431 din 28 iunie 2010,
Având în vedere prevederile art. 18 "Modificări și completări la contract" ale Contractului de finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul de intervenție 3.2 nr.650/ 16.03.2010,
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.96/10 iulie 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3- Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cu completările ulterioare, se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 1 (1) "Se aprobă proiectul cu titlul Extinderea și dotarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești în valoare totală de 3.541.010,74 lei realizat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale", din care 2.838.315,00 lei valoare eligibilă, 22.745,00 lei valoarea neeligibilă și 679.950,74 reprezentând TVA.
(2) Se aprobă cofinanțarea proiectului pentru extinderea și dotarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
(3) "Contributia Consiliului Judetean Mureș, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, la realizarea proiectului este de 79.511,30 lei, din care 56.766,30 lei reprezintă 2 % din valoarea costurilor eligibile ale proiectului și 22.745,00 lei costuri neeligibile.
4) Consiliul Județean Mureș va asigura resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale, la care se adaugă orice alte cheltuieli conexe care pot apărea pe parcursul implementării proiectului și fără de care proiectul nu poate fi implementat".
Art. II. Restul prevederilor Hotărârii nr. 96/2008, cu modificările aduse prin Hotărârea nr. 113/2008 și Hotărârea nr.4/ 2009, rămân neschimbate.
Art. III. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma