R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 18
din 10 februarie 2011
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a Concursului Internațional de Go - "Cupa Shusaku 2011"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 1207/4.02.2011 a Direcției Economice, pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a Concursului Internațional de Go - "Cupa Shusaku 2011", precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" și ale art.97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș pentru organizarea celei de-a IV-a ediții a Concursului Internațional de Go - "Cupa Shusaku 2011", în condițiile prevăzute de Convenția de cooperare cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Asociației de Go Shusaku din Tîrgu-Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.1207/4.02.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș, în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a Concursului Internațional de Go - "Cupa Shusaku 2011"

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.1207/25.01.2011, Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș solicită Consiliului Județean Mureș sprijin pentru desfășurarea concursului de Go din Europa - sport al minții, considerat cel mai puternic joc de strategie din lume.
Asociația de Go Shusaku, cu sediul în Tîrgu-Mureș, Str. Pădurii, Nr. 11/C, desfășoară activități cultural-educative oferind copiilor posibilitatea de a alege o formă distractivă de evoluție individuală, promovând spiritul de competiție și lucrul în echipă. Dezvoltă activități de inițiere și susținere a unor programe de atragere a tinerilor pentru popularizarea și practicarea jocului de GO prin stagii de lucru aplicate direct în colaborările cu Palatul Copiilor din Tîrgu Mureș și alte organizații din țară și străinătate.
Prin profesionalismul sportivilor (50 de sportivi legitimați) și al organizatorilor Asociația de Go Shusaku din Tîrgu Mureș, pe baza rezultatelor obținute în primele trei ediții a reușit să organizeze cel mai mare concurs independent din Europa. Astfel, ediția a III-a a reunit la Tîrgu Mureș 300 de jucători din 14 țări, iar în ediția din acest an sunt așteptați 500 concurenți din peste 16 țări. Din acest motiv, se solicită și anul acesta parteneriatul Consiliului Județean Mureș.
În anexa nr.1, la adresa mai sus menționată Asociația de Go Shusaku a prezentat programul conceput pentru participanții la Concursul Internațional de Go, evidențiind etapele pe care le presupune manifestarea: cazarea participanților și a personalităților invitate, asigurarea meselor pentru perioada celor 3 zile de ședere în Tîrgu Mureș - de la Deschiderea festivă până la Festivitatea de premiere, premierea câștigătorilor, vizitarea unor obiective turistice reprezentative, prezentând costurile estimative ale activităților desfășurate.
Astfel, costurile pe care le implică organizarea acestei manifestări culturale și sportiv-aplicative, se ridică la o valoare estimativă de - 63.300 lei, sumă detaliată de către Asociația de Go Shusaku pe 6 categorii de cheltuieli, așa cum rezultă din anexa nr.2. Menționăm că manifestarea este susținută de mai multe persoane juridice - Primăria Tîrgu Mureș, E-on Gaz România, MSB Invest Financial Consulting, Sports Bar-Curtis, Media Expert, Carocomp, Anvergo SRL, Raiffeisen Bank, Ambasada Coreei de Sud și unități din mass-media locală, națională și internațională - Televiziune prin internet "Live EuroGoTv".
Recunoscând oportunitatea promovării județului Mureș din punct de vedere cultural și turistic, având în vedere prevederile art. art.91 alin.(6) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, potrivit cărora consiliile județene pot încheia convenții de cooperare cu alte persoane juridice, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni comune, vă rugăm să aprobați participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea Concursului Internațional de Go , potrivit proiectului de hotărâre alăturat și convenției care face parte integrantă din acesta, urmând ca în calitate de co-organizator, Consiliul Județean Mureș să contribuie cu suma de 7000 lei, materiale de prezentare a județului (pliante cu vitralii, hărți ale județului) și acordarea de gratuități privind vizitarea obiectivelor turistice.

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

 

VAZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád