R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 55
din 28 aprilie 2011
privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Consiliul Local al Muncipiului Tîrgu Mureș și Fundația IREX România, pentru susținerea Programului "Biblionet - lumea în biblioteca mea"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând solicitarea înregistrată cu nr.4908/30.03.2011 a Fundației IREX România, expunerea de motive nr.4908/20.04.2011 a Direcției Juridice și Administrație Publică la proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș și Fundația IREX România, pentru susținerea Programului "Biblionet - lumea în biblioteca mea", precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere art.91 alin.(6) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Județean Mureș, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș și Fundația IREX România, conform Protocolului cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș, Fundației IREX România și Bibliotecii Județene Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr.4908/20.04.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș și Fundația IREX România, pentru susținerea Programului "Biblionet - lumea în biblioteca mea"

Prin Programul Biblionet - lumea în biblioteca mea, cea mai mare investiție privată într-o instituție publică, implementat în România de către Fundația IREX (International Research & Exchanges Board), milioane de români sunt conectați de acum la informații ce țin de educație, servicii medicale, financiare sau fonduri europene. Până în 2014, peste 2000 de biblioteci publice din România vor primi calculatoare pentru accesul gratuit al publicului la internet printr-un proces de selecție competitivă și peste 3000 de bibliotecari din toate cele 41 de județe vor participa la cursuri de formare pentru a putea utiliza la maximum potențialul noilor resurse tehnologice în beneficiul comunității.
În județul Mureș, sunt cuprinse în Biblionet, alături de Biblioteca Județeană Mureș, bibliotecile din următoarele localități: Reghin, Târnăveni, Sighișoara, Iernut, Adămuș, Hodac, Gurghiu, Sărmașu, Tăureni, Ghindari, Luduș, Albești, Zau de Câmpie, Deda, Eremitu, Ungheni, Fântânele, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Band. Prin adresa înregistrată cu nr.4098/30.03.2011, Fundația IREX a propus Consiliului Județean Mureș semnarea unui protocol de colaborare cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș și Fundația IREX România în scopul extinderii serviciului de acces public gratuit la internet, facilitând accesul cetățenilor la informație, în cadrul programului mai sus menționat. În baza acestui protocol, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, ca parte a Strategiei Naționale de Implementare Internet în bandă largă (Broadband), va instala un punct de acces gratuit la internet prin wi-fi - "hot spot" în cadrul Bibliotecii Județene Mureș, oferindu-l spre gestionare acesteia. Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș va prelua și va asigura plata abonamentului la serviciul de internet pentru punctul de acces gratuit la internet prin wi-fi pe o perioadă nedeterminată, iar Consiliul Județean Mureș va pune la dispoziție spațiul necesar și va permite instalarea acestuia în Biblioteca Județeană Mureș.
Biblioteca Județeană Mureș, cu un fond de carte de peste 900.000 de volume, se află pe primul loc printre bibliotecile publice din țară. Prin extinderea serviciului de acces public gratuit la internet prin wi-fi "hot spot", Biblioteca Județeană Mureș va deveni un punct de atracție pentru un număr sporit de cetățeni cărora le facilitează accesul la informație.
Protocolul de colaborare nu implică nicio relație financiară între părțile semnatare, acestea se obligă însă să mențină o colaborare strânsă pentru a sprijini Biblioteca Județeană Mureș, în vederea realizării scopului urmărit în cadrul Programului Biblionet.
Față de prevederile art.91 alin.(6) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliile județene pot încheia convenții de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni comune, propunem aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș și Fundația IREX România, potrivit proiectului de hotărâre alăturat.

 

p. PREȘEDINTE,
SZABÓ ÁRPÁD
Vicepreședinte

 

SECRETAR,
AURELIAN PAUL COSMA