R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 37
din 24 martie 2011
privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.4304/21.III.2011, a Direcției Economice privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la Teatrul pentru copii și tineret "Ariel", Filarmonica de Stat, Muzeul Județean Mureș, Biblioteca Județeană, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare Rapoartele comisiilor de evaluare privind managementul aplicat în instituțiile de cultură subordonate,
În conformitate cu prevederile art.42, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.269/2009,
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului aplicat la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Mureș, după cum urmează:
- domnul Cazan Vasile, manager la Filarmonica de Stat - nota 9,93;
- domnul Cadariu Gavril, manager la Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel" - nota 9,65;
- doamna Avram Monica Olivia, manager la Biblioteca Județeană Mureș - nota 9,60;
- domnul Soós Zoltan, manager la Muzeul Județean Mureș - nota 9,42.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică managerilor instituțiilor de cultură subordonate, Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel", Filarmonica de Stat, Biblioteca Județeană Mureș, Muzeul Județean Mureș, respectiv Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Mureș care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.4304/21.III.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

Potrivit prevederilor OUG nr.189/2009 privind managementul instituțiilor publice aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr.269/2009 în vederea asigurării managementului instituțiilor publice de cultură, organele administrației publice locale în subordinea cărora funcționează, organizează evaluarea anuală și finală a managementului aplicat de managerii care au obținut postul de conducere în urma unui concurs de proiecte. Evaluarea anuală reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, la care managerul trebuie să obțină o notă peste 7, pentru a - și putea continua mandatul, conform art.41 din OUG 189/ 2008. Au fost punctate elementele de bază ale procesului de conducere care au fost solicitate în baza unui model-cadru prevăzut de lege, constituind repere pentru îndeplinirea funcțiilor manageriale care trebuie să asigure identificarea tendințelor existente, prefigurarea proceselor și fenomenelor trecute, stabilirea obiectivelor de realizat în viitor și resursele pentru realizarea lor (prognozele, planurile și programele).
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 8/2011 s-au constituit comisii pentru evaluarea performanțelor manageriale ale directorilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean, comisii care au procedat la evaluarea efectivă în perioada lunii februarie.
Potrivit prevederilor art.40 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.189/2008 evaluările anuale ale managerilor s-au organizat astfel:
     Etapa I - analiza raportului de activitate;
     Etapa II - susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;
În urma aplicării procedurilor de evaluare, managerii instituțiilor de cultură, cu excepția celor de la Redacțiile revistelor "Vatra" și "Lato" care și-au motivat absența solicitând o reprogramare pentru luna aprilie, conform Rapoartelor comisiilor de evaluare anexate (art.41, alin.1 din OUG 189/ 2008), au obținut următorul punctaj:
- domnul Cazan Vasile, manager la Filarmonica de Stat - nota 9,93;
- domnul Cadariu Gavril, manager la Teatrul pentru copii și tineret "Ariel" - nota 9,65;
- doamna Avram Monica Olivia, manager la Biblioteca Județeană Mureș - nota 9,60;
- domnul Soós Zoltan, manager la Muzeul Județean Mureș - nota 9,42.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea evaluărilor anuale ale managementului aplicat la instituțiile de cultură menționate.

 

DIRECTOR ECONOMIC,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád