R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 41
din 18 aprilie 2011
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153C Reghin -Lăpușna, km 1+700- 29+000, județul Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 6462 din 18.04.2011 a Direcției Tehnice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției ,,Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153C Reghin -Lăpușna, km 1+700- 29+000, județul Mureș" cu indicatorii tehnico-economici, în valoare totală de 66.619.632 lei, din care C+M: 44.061.292 lei, echivalent cu 16.214.977 euro din care C+M: 10.706.962 euro (la cursul de 4,1152 leu/euro, comunicat de BNR pentru data de 12.04.2011), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De realizarea investiției răspunde Direcția Tehnică din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE
 Contrasemnează
SECRETAR
Cosma Paul

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.6462/18.04.2011
Dosar nr.VIIA/10.

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 153C Reghin -Lăpușna, km 1+700- 29+000, județul Mureș"

Drumul județean DJ 153 C leagă drumurile naționale DN 15 și DN 12 intersectându-se cu acestea în municipiul Reghin respectiv în Ditrău, județul Harghita.
Sectorul de drum ce urmează a fi reabilitat este cuprins între km 1+700 pornind din municipiul Reghin și se termină la km 29+000 în comuna Ibănești, având lungimea totală de 27,300 km.
Acest drum județean se poate considera ca o continuare a drumului național DN 15, care leagă municipiile Tîrgu Mureș și Reghin cu obiectivele turistice din zonă, cum ar fi castelul Lăpușna, construit în anii 1925-1926, care a aparținut regilor României (Ferdinand, Carol al 2-lea și Mihai I) până în anul 1949, Pădurea Mociar de la Solovăstru, aflată pe Valea Gurghiului unde se află unii din cei mai bătrâni arbori din România (peste 700 de ani), Stejerețul de la Mociar, care prezintă un interes științific deosebit, datorită vârstei stejarilor, cuprinsă între 400-500 de ani, Parcul dendrologic din Gurghiu, amenajat în 1740 de familia Bornemissza în care se găsesc alături de speciile autohtone, specii exotice de arbori din Australia, America de Nord și de Sud, Japonia, Castelul Bornemissza - construit în 1733, Biserica reformată din Gurghiu, construită în 1756, Biserica romano-catolică "Sf.Imre" din Gurghiu.
Totodată, în această zonă se organizează anual festivaluri cu tradiții: Târgul de fete, Festivalul Valea Gurghiului - Valea Regilor, care își propune să relanseze din punct de vedere turistic și a investițiilor în turism această zonă superbă, dorind să devină în fapt o mare expoziție a satului transilvan autentic cu specificul tradițiilor și obiceiurilor locale dar și influențele istorice aristocrate.
Sectorul de drum studiat traversează localitățile Gurghiu, Ibănești, Pârâul Mare, Blidireasa, Brădețelu și Zimți și se încadrează în categoria de drum de clasă tehnică "IV".
Drumul ce urmează a fi reabilitat, în lungime totală de 27,3 km, are două benzi de circulație, lățimea părții carosabile fiind de 6,00 m, iar platforma drumului de 8,00 m. Din totalul de 27,30 km pe lungimea de 23,270 km drumul este asfaltat, pe 1,46 km este cu pavaj iar pe 2,57 km este pietruit.
Sub influența diverselor solicitări și a factorilor climatici, sistemul rutier s-a degradat foarte mult, îmbrăcămintea drumului prezentând o starea avansată de degradare, prezentând gropi, făgașe, fisuri, faianțări, suprafețe poroase, văluriri și rupturi de margine. Totodată sectoarele de drum cu pavaj au rosturile colmatate, pavele sparte, șlefuite și rotunjite din cauza uzurii și prezintă denivelări accentuate. Ultimul sector fiind din piatră, sub acțiunea circulației și a factorilor climaterici, s-a distrus și mai mult, necesitând o întreținere permanentă, cu cheltuieli ridicate.
Toate aceste defecțiuni duc la disconfort în circulație și pot fi o sursă de accidente.
Capacitatea portantă a structurilor rutiere existente nu satisface cerințele traficului rutier actual și de perspectivă.
Necesitatea reabilitării și modernizării acestui drum a apărut mai demult, realizându-se în acest sens în anul 2008 documentația tehnico-economică nr.201/2008 de către SC UNGPRO SRL din Tîrgu Mureș.
Având în vedere lungimea mare a drumului și implicit valoarea foarte mare a investiției (47 681 940 lei în anul 2008), din lipsa fondurilor nu s-a realizat această lucrare.
Având în vedere importanța turistică și economică a acestui drum modernizarea lui a rămas de actualitate.
În vederea obținerii fondurilor necesare, prin Programul național de dezvoltare a infrastructurii reglementat prin OUG nr.105/2010, trebuie depusă la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului documentația tehnico-economică, cu indicatorii tehnico-economici aprobați, pe baza căruia Ministerul va organiza achiziția publică a proiectului tehnic și a execuției lucrării și le va finanța din fonduri proprii și credite.
În documentația tehnico-economică întocmită de proiectant, pentru reabilitarea drumului mai sus amintit, se propun următoarele:
     - sistem rutier nou în locurile cu pavaj și pietruite precum și în locurile unde sistemul rutier nu are asigurată capacitatea portantă necesară;
     - lărgirea părții carosabile existente și realizarea benzilor de încadrare;
     - realizarea de rigole, șanțuri și podețe de descărcare în vederea asigurării scurgerii apelor din zona drumului;
     - ziduri de sprijin din beton, pentru apărarea infrastructurii drumului, având în vedere apropierea traseului drumului de râul Gurghiu;
     - amenajarea drumurilor laterale din pământ prin pietruirea acestora;
     - asigurarea siguranței circulației rutiere, prin montarea indicatoarelor rutiere, parapeți metalici, borne kilometrice și realizarea marcajului rutier;

În vederea depunerii documentației de avizare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și obținerii avizului Comisiei Tehnico-Economice din cadrul acestuia, proiectantul a reactualizat devizul general aferent investiției, conform HGR. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

Valoarea totală cu TVA a investiției, conform devizului general actualizat este de 66 619 632 lei din care C+M: 44 061 292 lei, echivalent cu 16 214 977 Euro din care C+M: 10 706 962 Euro (1 euro = 4,1152 lei, pentru data de 12.04.2011 comunicat de BNR).
Durata de realizare a investiției se estimează la 24 luni.

 

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA TEHNICĂ
ing. Márton Katalin