R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 66
din 26 mai 2011
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând solicitarea Clinicii de oftalmologie din Tîrgu Mureș nr. 8401/ 23.05.2011, expunerea de motive nr. 8531/25.05.20011 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Văzând prevederile art. 43, punctele (8) - (10) din Regulamentul de organizare și funcționarea a Consiliului Județean Mureș,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(6), lit."a", precum și ale art.97, alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș, în vederea participării la concursul de proiecte "Împreună pentru fiecare", finanțat de către compania Rompetrol, prezentat în Anexa care face parte integrantă din hotărâre.
Art.2. Se mandatează doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, să semneze Acordul de parteneriat menționat la articolul 1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 8531 / 25.05.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș

Spitalul Clinic județean Mureș, prin Clinica de oftalmologie, intenționează să aplice la programul național de responsabilitate socială "Împreună pentru fiecare", finanțat de Rompetrol. Programul este destinat dezvoltării comunităților locale prin inițierea, susținerea și implementarea de proiecte din domeniul sănătății sau al protecției mediului.
Proiectul propus "Prevenția orbirii în cadrul patologiei retiniene de origine diabetică" are următoarele obiective:
- îmbunătățirea accesului la consultul de specialitate în clinică prin contactarea cabinetelor oftalmologice, diabetologice respectiv a medicilor de familie, pentru depistarea sistematica a pacienților cu diabet zaharat,
- informarea populației și a personalului medical din îngrijirea medicală primară prin redactarea, tipărirea și distribuirea de materiale publicitare informative asupra bolii diabetice, organizarea de seminarii cu scopul informativ pentru medicii de familie, diabetologi, interniști asupra importanței depistării acestor pacienți și orientarea lor către cabinetele de specialitate oftalmologică.

Bugetul estimat al proiectului este de 45.000 Lei, necesar pentru achiziția unor aparate medicale oftalmologice și a mobilierului aferent, suma care va fi asigurată în procent de 100% de către finanțator.
Durata acestuia este de 2 luni beneficiarii acestuia fiind pacienții suferinzi de diabet zaharat indiferent de vârstă, sex, mediu de proveniența, pregătire profesională, stare de sănătate.
Conform condițiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul aplicantului, "Seful de proiect trebuie sa aibă un parteneriat formalizat cu autoritățile locale și să dovedească angajament comun pe termen lung pentru dezvoltarea si păstrarea rezultatelor proiectului ce face subiectul aplicației."
În acest sens, se solicită încheierea unui Acord de parteneriat între Spitalul Clinic Județean Mureș și Consiliul Județean Mureș, conform Anexei 1 la prezenta. O scurtă descriere a proiectului este de asemenea atașată conform Anexei 2.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare încheierea Acordului de parteneriat cu Spitalul Clinic Județean Mureș, fără contribuția financiară a Consiliului Județean Mureș.

 

Văzut
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

Văzut,
Director
Bățaga Valer

Văzut,
Șef serviciu
Suciu Călin