R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 96
din 28 iulie 2011
privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociația EcoAssist, în vederea implementării în județul Mureș a "Mișcării de împădurire"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând solicitarea Asociației EcoAssist formulată prin adresa nr. 8.170 din 19 mai 2011 și expunerea de motive nr. 12162/ 20.07.2011 prezentată de Direcția Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(1) lit. "e" coroborat cu alin. (6) lit. "a" din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociația EcoAssist, în vederea implementării proiectului "Mișcare de Împădurire", conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke - președintele Consiliului Județean Mureș, să semneze în numele Consiliului Județean Mureș acordul de parteneriat menționat la art. 1.
Art.3. Serviciul Administrație Publică și Cancelarie va comunica prezenta hotărâre Asociației EcoAssist, Direcției Economice și Direcției de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr. 12162/ 20.07.2011

Expunere de motive
privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociația EcoAssist, în vederea implementării în județul Mureș a "Mișcării de împădurire"

Consiliul Județean Mureș, prin adresa nr. 8.170/ 19.05.2011, a primit o propunere din partea Asociației EcoAssist (București), în vederea încheierii unui acord de parteneriat având ca obiectiv implementarea proiectului "Mișcarea de Împădurire!". Menționăm faptul că aceeași asociație a fost coordonatorul Campaniei Naționale de Curățenie "Let's do it, România!" derulată în anul 2010, campanie sprijinită și de Consiliul Județean Mureș.
Obiectivul mișcării este de a realiza acțiuni de împădurire pe terenuri publice neincluse în prezent în fondul forestier și nevalorificate, precum și acțiuni de informare și conștientizare a comunității civile asupra importanței pădurilor. Proiectul va fi derulat pe o perioadă 5 - 7 ani și presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Atragerea organizatorilor și partenerilor în fiecare județ (mai - iunie 2011)
2. Alegerea terenurilor pentru împădurire (iunie - august 2011)
3. Realizarea analizei de sol și a proiectului tehnic (iunie - august 2011)
4. Pregătirea plantării (iunie - august 2011)
5. Prima plantare (octombrie - noiembrie 2011)
6. Întrețineri, completări și raportări (2012 - 2016)
În vederea identificării terenurilor eligibile a fost transmisă o circulară către unitățile administrativ teritoriale din județ. Răspunsurile primite au fost comunicate asociației, care a decis împădurirea unor suprafețe aflate pe raza comunei Tăureni. Drept urmare, Consiliul Local al comunei Tăureni a adoptat prin Hotărârea nr. 17 din 30.06.2011 încheierea acordului de parteneriat cu Asociația EcoAssist.
Consiliul Județean Mureș a susținut și promovat prin diverse activități un comportament eco-responsabil, pentru asigurarea unui mediu înconjurător nepoluat, sănătos și curat. Considerăm că și această acțiune se înscrie în lista acelor activități prin care putem promova eficient imaginea județului Mureș, contribuind la conștientizarea populației asupra protejării mediului înconjurător.

Față de considerentele mai sus arătate, propunem aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Asociația EcoAssist în vederea implementării Mișcării de Împădurire, urmând ca în calitate de partener, Consiliul Județean Mureș să acorde sprijin prin:
- desemnarea unui responsabil pe perioada derulării acestui proiect;
- sprijinire în facilitarea dialogului cu consiliile locale și cu alte instituții publice ce pot fi implicate în proiect;
- sprijinire în transmiterea documentelor ce asigură cadrul instituțional al proiectului la nivelul întregului județ (adrese pentru notificarea și mobilizarea primăriilor din județ);
- participarea la întâlnirile organizatorice cu reprezentanții partenerilor instituționali din județ, întâlniri al căror scop îl va constitui detalierea și agrearea etapelor organizatorice ale proiectului;
- sprijinirea cu oferirea unui spațiu pentru întâlniri cu reprezentanții partenerilor instituționali din județ, în limita în care dispunem de aceste spații.

 

APROB
PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer