R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 60
din 28 aprilie 2011
privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții "Drum de acces și alimentare apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 6792/21.04.2011 a Unității de Implementare a Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Mureș" a Consiliului Județean Mureș privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru obiectivul de investiții " Drum de acces și alimentare apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri", precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și cele ale art. 6 din Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, aprobat prin HGR nr. 583/1994, raportate la dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. "f" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se constituie Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Drum de acces și alimentare apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri", în următoarea componență:

Președinte:
     - ing. Chirteș Ioan, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș;
Membri:
     - Csortan Ilona, arhitect șef al județului Mureș;
     - Csegzi Sandor, viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureș;
     - Miheț Dana Florina, arhitectul șef al Municipiului Tîrgu Mureș;
     - Vetesi Istvan-Csaba, viceprimarul comunei Cristești;
     - Biriș Ioan - consilier în cadrul aparatului de specialitate al comunei Cristești;

Art.2. Se constituie Secretariatul Comisiei de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții " Drum de acces și alimentare apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri", în următoarea componență:

Membrii secretariatului:
     - Nemeș Gina, șef șerviciu - Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, membru UIP "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Mureș";
     - Preotu Mariana, șef serviciu - Serviciul avizare, autorizare și control din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș;
     - Mărgăraș Viorica, consilier Compartimentul de Protecția Mediului, membru UIP "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Mureș";
     - Platon Cătălin, consilier Serviciul avizare, autorizare și control din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, membru UIP "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Mureș";

Art.3.
Prezenta hotărâre se comunică persoanelor desemnate în cuprinsul ei, iar cu ducerea la îndeplinirea sa, se încredințează Serviciul avizare, autorizare și control din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Unitatea de Implementare Proiecte
"Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor Solide în județul Mureș"
Nr. 6792/21.04. 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții " Drum de acces și alimentare apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri"

Având în vedere dosarul pentru cercetare prealabilă și solicitarea Consiliului Local Municipal adresată Consiliului Județean Mureș, înregistrată sub nr. 6598 din 19 aprilie 2011 în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții "Drum de acces și alimentare apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deșeuri",

În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și ale art. 6 din REGULAMENTUL privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, aprobat prin HGR nr. 583/1994, componența acestei comisii se stabilește de Consiliul Județean Mureș, luând în considerare hotărârea nr. 101/24.02.2011 a Consiliul local municipal Tîrgu Mureș respectiv hotărârea nr. 14/28.02.2011 a Consiliului local Cristești prin care s-au desemnat persoanele în calitate de reprezentanți ai consiliilor locale în Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții mai sus amintit.

Secretariatul comisiei se asigură de Consiliul Județean Mureș prin Serviciul avizare, autorizare și control, respectiv Arhitectul șef, sub coordonarea vicepreședintelui de resort.

Față de cele de mai sus propunem aprobarea constituirii Comisiei și a secretariatului comisiei în următoarea componență:

Președinte:
     - ing. Chirteș Ioan, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș;

Membri:
     - Csortan Ilona, arhitect șef al județului Mureș;
     - Csegzi Sandor, viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureș;
     - Miheț Dana Florina, arhitectul șef al Municipiului Tîrgu Mureș;
     - Vetesi Istvan-Csaba, viceprimarul comunei Cristești;
     - Biriș Ioan - consilier în cadrul aparatului de specialitate al comunei Cristești;

Membri secretariatului:
     - Nemeș Gina, șef șerviciu - Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, membru UIP "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Mureș";
     - Preotu Mariana, șef serviciu - Serviciul avizare, autorizare și control din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș,
     - Mărgăraș Viorica, consilier Compartimentul de Protecția Mediului, membru UIP "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Mureș";
     - Platon Cătălin, consilier Serviciul avizare, autorizare și control din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, membru UIP "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Mureș";

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

APROB
p. PREȘEDINTE
Szabo Arpad
VICEPREȘEDINTE

 

Manager Proiect
Radu Spinei