R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 90
din 28 iulie 2011
privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită, a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr.33

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 12145/20.07.2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărâre de Guvern nr. 1380/2009 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, ale art. 25 din Legea 481/2004 privind protecția civilă republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de dare în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a clădirii P+1, corp C1, din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr. 33, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Mureș.
Art.2. Se aprobă prelungirea duratei de dare în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a clădirilor, corp C2, C3, C4, C5 din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr. 33, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș.
Art.3. Elementele de identificare ale clădirilor sunt cuprinse în Planul de amplasament și delimitare a imobilului, respectiv în Planul clădirilor din ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Mureș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 12145/20.07. 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
din iulie 2011
privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr.33

Imobilul situat în str. Köteles Samuel, nr.33 face parte din domeniul public al Județului Mureș și este administrat de Consiliul Județean.
Prin Hotărârea de Guvern nr. 1380 din 18 noiembrie 2009 s-a înființat Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, prin comasarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. Potrivit art. 10 aliniat (2) al Hotărârii, în structura Administrației Naționale, la nivelul fiecărui județ funcționează structuri teritoriale pentru probleme speciale, fără personalitate juridică, iar în conformitate cu art. 13, instituțiile prefectului, împreună cu consiliile județene asigură structurilor teritoriale pentru probleme speciale spațiile corespunzătoare necesare pentru desfășurarea activităților, în condițiile legii.
În baza Ordonanței nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, s-a înființat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență prin reorganizarea Comandamentului de Protecție Civilă și a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
Conform articolului 16 din Legea 481/2004 privind protecția civilă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență realizează coordonarea de specialitate a activității de protecție civilă a inspectoratelor pentru situații de urgență județene prin centrele operaționale din structura acestora.
Coordonarea, controlul și acordarea asistenței tehnice de specialitate în domeniul protecției civile se asigură la nivel central de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la nivel local de către inspectoratele județene.
Articolul 25 din Legea 481/2004 prevede obligația consiliilor județene de a asigura spațiile necesare funcționării inspectoratelor județene pentru situații de urgență, paza și securitatea acestora precum și spațiile pentru depozitarea materialelor de intervenție.
Astfel, Consiliul Județean Mureș prin hotărârea nr.79/2006 a aprobat darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani , corp C1 din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr. 33, Oficiului de Mobilizare a Economiei și Pregătire a Teritoriului pentru Apărare Mureș, iar Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș corpul C2, C3, C4 și C5 din același imobil.
Întrucât, durata pentru care s-a aprobat folosința gratuită expiră în luna iulie a anului în curs, prin adresa nr.8376/SV/07.06.2011, Instituția Prefectului - Județului Mureș ne-a solicitat prelungirea duratei de folosință gratuită pe o perioadă de încă 5 ani.
Ținând cont de legislația în vigoare potrivit căreia Consiliul Județean asigură spațiile necesare funcționării acestor instituții, precum și de solicitarea Instituției Prefectului, propunem prelungirea duratei de folosință gratuită a corpurilor de clădiri ce fac obiectul acestei hotărâri pe o perioadă de încă 5 ani.
Având în vedere cele expuse, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif