R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 142
din 24 noiembrie 2011
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.19484 din 18.XI.2011 prezentată de către Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- poziția nr. 3585 Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupațională și Locuință Protejată Căpușu de Cîmpie, coloana (4) "Elemente de identificare", se modifică și va avea următorul cuprins: "Comuna Iclănzel, sat Căpușu de Cîmpie, nr.234/A și 234/B, investiție din fonduri PHARE, clădire tip subsol + parter, edificată pe fundație de beton, zidărie din cărămidă, cu acoperiș de tablă ondulată, compusă din: subsol 134 mp, parter 708 mp și teren aferent în suprafață de 6.800 mp, evidențiat în CF nr.21/N Căpușu de Cîmpie, nr. top 120/1/1/1/2; 121/1/1/1/2; 122/1/1/1/2; 1082/1/1/1/2; 1086/1/1/1/2 și nr. cad 69."
- poziția nr. 3586 Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupațională Glodeni, coloana (4) "Elemente de identificare", se modifică și va avea următorul cuprins: "Comuna Glodeni, nr.210/A, investiție din fonduri PHARE, clădire tip subsol+parter, edificată pe fundație de beton, zidărie din cărămidă, cu acoperiș de tablă ondulată, compusă din: subsol 150,77 mp, parter 861,50 mp și teren aferent în suprafață de 10.300 mp, evidențiat în CF nr.50041 Glodeni, nr. top 50041."
- poziția nr.435 Conductă de alimentare cu apă Reghin - Breaza, coloana (4) "Elemente de identificare" se modifică și va avea următorul cuprins: "Sistem de alimentare cu apă în zona Reghin, Dn 400x2.633m, Dn 315x167m; coloana (6) "Valoare de inventar (lei)" se modifică și va avea următorul cuprins: 188.293,83 și coloana (7) "Situația juridică actuală" se modifică și va avea următorul cuprins: "proprietar județul Mureș conform Hotărârii Consiliului Județean nr.10/1995, concesionat la SC "Compania Aquaserv" SA prin Hotărârea Consiliului Județean 9/2009."
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și S.C. Compania Aquaserv S.A. care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

p.PREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.19484 din 18.XI.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Mureș, s-a efectuat în baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a Normelor Tehnice de aplicare aprobate prin H.G. nr.548/1999, și a fost însușit de Consiliul Județean prin H.C.J. nr.42/12 iulie 2001.
Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, orașelor și comunelor a fost înaintat Guvernului României și a fost atestat prin H.G. nr.964/2002.
Ulterior, domeniul public județean a suferit modificări și completări care au avut la bază hotărâri de consiliu județean, ultimele modificări înregistrându-se în baza H.C.J nr.34/27.03.2008, când Anexa la H.C.J nr.42/2001 s-a modificat și s-a înlocuit cu o nouă anexă, dându-se bunurilor imobile și mobile o nouă numerotare.
Prin H.C.J. nr.108/2008 au fost cuprinse în domeniul public al județului Mureș, imobilele realizate din fonduri Phare cu destinația de Centre de Îngrijire și Asistență Socială situate în Brîncovenești, Călugăreni, Căpușu de Cîmpie, Glodeni și Reghin, modificându-se și Anexa la HCJ nr.42/2001, prin introducerea la Secțiunea "Bunuri imobile" a acestor poziții noi.
La poziția nr.3585 a fost cuprinsă clădirea Centrului de Îngrijire prin Terapie Ocupațională și Locuință Protejată Căpușu de Cîmpie, iar la poziția nr.3586 a fost cuprinsă clădirea Centrului de Îngrijire prin Terapie Ocupațională Glodeni, fără terenul aferent acestora.
La momentul respectiv, terenurile erau în proprietatea privată a comunelor Iclănzel și Glodeni, cu drept de folosință gratuită în favoarea Consiliului Județean Mureș - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pe durata existenței construcției.
Întrucât, în imobilele edificate pe aceste terenuri la care am făcut mai sus referire, situate în Comuna Iclănzel, sat Căpușu de Cîmpie, nr.234/A și 234/B evidențiat în CF nr. 21/N Căpușu de Cîmpie, funcționează Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupațională și Locuință Protejată Căpușu de Cîmpie, iar în Comuna Glodeni, nr.210/A, evidențiat în CF nr.50041 Glodeni, nr.top 50041, funcționează Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupațională Glodeni, instituții publice de interes județean, de serviciile cărora beneficiază și colectivitățile locale, Consiliul Județean Mureș a solicitat transmiterea acestor terenuri în domeniul public al județului Mureș.
Ca urmare, Consiliul local al Comunei Iclănzel a adoptat Hotărârea nr.30 din 28.09.2011, prin care a aprobat transmiterea, în proprietatea publică a județului Mureș, a terenului aferent Centrului de Îngrijire prin Terapie Ocupațională și Locuință Protejată Căpușu de Cîmpie, iar Consiliul local al Comunei Glodeni a adoptat Hotărârea nr.70 din 29.09.2011, prin care a aprobat transmiterea, în proprietatea publică a județului Mureș, a terenului aferent Centrului de Îngrijire prin Terapie Ocupațională Glodeni.
În aceste condiții, se impune completarea pozițiilor nr. 3585 și nr. 3586 din Anexa la H.C.J. nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu terenul în suprafață de 6.800 mp, aferent imobilului în care funcționează "Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupațională și Locuință Protejată Căpușu de Cîmpie" și cu terenul în suprafață de 10.300 mp, aferent imobilului în care funcționează "Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupațională Glodeni".
De asemenea, conducta de aducțiune Reghin - Breaza, face parte din domeniul public al județului Mureș. Această conductă din oțel Dn 400 mm și lungime de 2.800 m, are o vechime de peste 30 ani. În perioada în care această conductă a fost în exploatarea RAGCL Reghin, un tronson, în lungime de 167m, de la Stația de pompare Apalina până la bifurcația Breaza - Lunca, cu defecțiuni repetate, a fost înlocuit cu conductă PEID Dn 110 mm, provocând ștrangulare și reducând foarte mult debitul de apă spre comunele Breaza, Fărăgău, Lunca și Batoș.
Reducerea debitului a creat probleme la Stația de pompare Apalina, prin funcționarea forțată a electropompelor cu consum mare de energie, supraîncălzind motoarele electrice.
În aceste condiții, operatorul regional S.C. "Compania Aquaserv" S.A a solicitat înlocuirea acestui tronson, întrucât era imposibilă asigurarea la parametrii optimi (debit, presiune) a apei potabile pentru consumatorii preconizați a se racorda pe magistrala spre Fărăgău.
În cursul acestui an, S.C "Compania Aquaserv" S.A a executat lucrarea de investiții de înlocuire a tronsonului în cauză, cu finanțare asigurată din surse alocate din bugetul județului. Lucrarea a fost finalizată și recepționată în luna septembrie 2011. Conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, la finalizarea lucrărilor, recepția s-a făcut în comun de către operatorul regional S.C "Compania Aquaserv" S.A și autoritatea delegantă beneficiară a investiției, Consiliul Județean Mureș. Mijloacele fixe rezultate s-au cuprins în contabilitatea Consiliului Județean și se dau spre exploatare operatorului prin act adițional la contractul de delegare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif