R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.9
din 25 ianuarie 2011
privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș " și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 730 din 18.I.2011 a Direcției Tehnice, privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș " precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu dispozițiile din art. 7 și art. 9, " dispoziții speciale" a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 202662/05.03.2010 la S.C. Compania Aquaserv S.A și nr. 22/05.03.2010 la A.D.I. Aquainvest Mureș,
Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ,
În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. d si ale art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă obiectivul de investiții "Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș "
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici a investiției "Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș ", în valoarea totală de 139.550 lei din care C+M 123.030 lei, echivalent cu 32.500 euro din care C+M 28.660 euro, ( la cursul de referință de 4,293 lei/euro din data de 05.11.2010 ) conform Devizului General întocmit de S.C. Compania Aquaserv S.A., cuprins în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. (1) S.C. Compania Aquaserv S.A. va realiza investiția în calitate de concesionar, cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesionare de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Finanțarea investiției se va realiza prin transfer din bugetul Consiliului Județean Mureș, în măsura prezentării actelor justificative ale lucrărilor realizate.
(2) Premergător realizării investiției și în perioada execuției lucrărilor, în raport cu Consiliului Județean Mureș, S.C. Compania Aquaserv S.A. îi revin următoarele obligații :
- să prezinte spre avizare Președintelui Consiliului Județean Mureș documentația de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări;
- să solicite și să numească în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor și al comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, un reprezentant al Consiliului Județean Mureș;
- să depună lunar sau ori de câte ori i se solicită, informări asupra stadiului execuției lucrărilor;
Art.4. Mijloacele fixe rezultate se vor înscrie în domeniul public al județului Mureș și vor completa inventarul la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 202662/05.03.2010 la S.C. Compania Aquaserv S.A și nr. 22/05. 03. 2010 la A.D.I. Aquainvest Mureș, prin act adițional.
Art.5. De realizarea investiției răspunde, S.C. Compania Aquaserv S.A. cu asistența direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 730 /18.I.2011
Dosar VII.B/4

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș" și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

Tronsonul propus pentru înlocuire face parte din conducta de aducțiune Reghin - Breaza, (aflat în patrimoniul public al județului Mureș, poziția nr. 369 din H.G. nr. 964/2002), pe raza municipiului Reghin. Conducta, inițial a fost realizată din oțel Dn 300 mm și are o vechime de peste 30 ani.
În perioada în care această conductă a fost în exploatarea RAGCL Reghin, un tronson (cu defecțiuni repetate) de pe str. Molidului în lungime de 155 m a fost înlocuită cu conductă PEID Dn 110 mm, provocând ștrangulare, prin care se reduce foarte mult debitul de apă spre comunele ( Breaza, Fărăgău, Lunca și Batoș) și cauzează probleme tehnice și economice la Stația de pompare Apalina. ( funcționarea forțată a electropompelor cu consum mare de energie și supraîncălzire a motoarelor electrice )
Aceste condiții au determinat operatorul regional, S.C. Compania Aquaserv S.A să solicite înlocuirea conductei de polipropilenă pe o lungime de 155 ml, pe traseul str. Molidului.
Considerăm necesară, execuția în regim de urgență a lucrărilor de înlocuire a conductei deoarece va fi imposibilă asigurarea la parametrii optimi ( debit, presiune ). a apei potabile în cazul racordării consumatorilor preconizați pe magistrala spre Fărăgău.
Investiția se va realiza pe responsabilitatea operatorului regional, S.C. Compania Aquaserv S.A, parte în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 202662/05.03.2010 la S.C. Compania Aquaserv S.A și nr. 22/05. 03. 2010 la A.D.I. Aqua Invest Mureș, aprobat prin Hotărâre C.J.M. nr. 9/29. 01. 2009, modificat cu Hotărârea C.J.M. nr.112/24. 09. 2009.
Finanțarea investiției se va asigura în baza art.7 și art.9, dispoziții speciale - partea comună din contractul menționat, de Consiliului Județean Mureș, prin transfer către S.C. Compania Aquaserv S.A, în măsura prezentării actelor justificative ale lucrărilor realizate.
Premergător realizării investiției și în perioada execuției lucrărilor, în raport cu Consiliul Județean Mureș, S.C. Compania Aquaserv S.A. îi revin următoarele obligații :
- să prezinte spre avizare Președintelui Consiliului Județean Mureș documentația de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări;
- să solicite și să numească în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor și al comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, un reprezentant al Consiliului Județean Mureș;
- să depună lunar sau ori de câte ori i se solicită, informări asupra stadiului execuției lucrărilor;
Valoarea investiției de înlocuire a conductei pe lungime de 155 ml, cu TVA de 24 % este de 196,118 mii lei din care C+M 118,065 mii lei, , echivalent cu 45,682 mii euro din care C+M 27,501 mii euro, ( la cursul de referință de 4,293 lei/euro din data de 05.11.2010 ), conform devizului general estimativ, anexat, elaborat de S.C. Compania Aquaserv S.A.
Față de cele prezentate se propune aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico - economici a investiției "Înlocuire conductă de transport apă potabilă în intravilanul municipiului Reghin, județul Mureș "

 

VICEPREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș

DIRECTOR EXECUTIV, D.T.
Márton Katalin

DIRECTOR EXCUTIV, D.E.
Bartha Iosif