R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.13
din 10 februarie 2011
privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31

Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere Expunerea de motive nr.15709/11.X.2011 a Direcției Economice și Direcției Juridice și Administrație Publică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, precum și cele ale art.5 din HCJ Mureș nr.86/30.08.2007,
În temeiul art.91 alin.(1) lit."c" și art.97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se abrogă prevederile art.5 din HCJM nr.86/30.08.2007 privind concesionarea unui imobil ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31.
Art.2. Se aprobă inițierea demersurilor juridice pentru evacuarea S.C. "Adria Med" S.R.L, din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31, proprietate publică a județului Mureș, înscris în CF nr. 96602/N Tîrgu Mureș.
Art.3. Se împuternicește d-na Lokodi Edita Emöke - Președintele Consiliului Județean Mureș cu îndeplinirea în numele și pe seama Consiliului Județean Mureș a procedurilor necesare în demersul evacuării S.C "Adria Med"S.R.L din imobilul menționat la art.2, sens în care va îndeplinii și semna în fața oricărei autorități publice, inclusiv cea judecătorească, la toate gradele de jurisdicție, orice acte vor fi necesare.
Art.4. Se solicită Primarului municipiului Tîrgu Mureș desființarea pe cale administrativă a construcției edificate pe terenul identificat potrivit prevederilor art.2, în termen de 45 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri.
Art.5. În cazul în care Primarul municipiului Tîrgu Mureș nu îndeplinește procedurile de desființare a construcțiilor în urma solicitării făcute potrivit art.4, se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, d-na Lokodi Edita Emöke, să desfășoare de îndată procedurile de desființare a construcțiilor în cauză în numele proprietarului terenului - județul Mureș, cu respectarea prevederilor legale, pe cheltuiala contravenientului.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Tîrgu Mureș, S.C."Adria Med" S.R.L., de aducerea sa la îndeplinire răspunzând Președintele Consiliului Județean Mureș, Arhitectul Șef al județului Mureș și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 15709 /11.X.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind reglementarea situației imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31

Imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31, aparține domeniului public al județului Mureș, parte din acesta, respectiv corpul de clădire în care funcționează Centrul medical Galenus și terenul în suprafață de 2774 mp, fiind administrat de Consiliul Județean Mureș, în baza HCJ nr.86/2007 privind concesionarea unui imobil ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31, prin care a fost revocat dreptul de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra imobilului (clădire și teren) mai sus amintit.
În fapt, la data de 17 decembrie 2004, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș Mureș, aduce dreptul de folosință a acestui corp de clădire ca aport în contractul de asociere în participațiune nr.221/2004, încheiat cu S.C."Adria Med" SRL, în scopul de a realiza și exploata în comun, în condițiile negociate, obiectivul "Centrul Medical Galenus".
Prin actul adițional încheiat la contractul de asociere în participațiune, la data de 27 ianuarie 2005, aportul asociatului secund - Spitalul Clinic, se completează cu terenul în suprafață de 2774 mp care este pus la dispoziția asocierii cu titlu de folosință gratuită.
Ulterior, în derularea contractului de asociere în participațiune, investitorul a realizat investiții la imobil, unele în condiții legale de autorizare cum este mansardarea corpului de clădire adus ca aport în contractul de asociere de către Spitalul Clinic, iar altele, precum extinderea construcției existente inițial - fără autorizație de construire, deși a fost somat de către Consiliul Județean Mureș, la data de 30 noiembrie 2005, să înceteze orice activitate de construire sau de altă natură.
În același timp, Consiliul Județean Mureș a sesizat și Primăria municipiului Tîrgu Mureș - Serviciul Autorizări și Disciplina în Construcții, solicitând neeliberarea autorizației de construire precum și măsuri de restabilire a legalității încălcate prin nerespectarea disciplinei în construcții. Urmare acestui demers, Primăria municipiului Tîrgu Mureș a formulat acțiune în instanță. În litigiul promovat în acest sens - în primele două grade de jurisdicție (primă instanță și apel), ambele instanțe de judecată s-au pronunțat pe fondul dreptului dedus judecății, în sensul obligării SC "Adria Med" SRL la obținerea autorizației de construire în condițiile legii sau demolarea construcției edificate fără autorizație. În recurs însă - cauza a fost strămutată la Brașov, instanța a respins acțiunea pentru un viciu procedural - ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, respectiv acțiunea a fost promovată de Consiliul local Tîrgu Mureș, iar nu de Primarul municipiului Tîrgu Mureș.
Pe de altă parte, contractul de asociere în participațiune nr.221/2004 a format obiectul controlului Curții de Conturi - Camera de Conturi a județului Mureș care, prin Decizia nr.12/2007 a Directorului Direcției de Control Financiar Ulterior a dispus efectuarea demersurilor impuse de lege, în vederea intrării în legalitate, în ceea ce privește utilizarea bunurilor proprietate publică a Județului Mureș date în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, desemnând ca persoană responsabilă cu înlăturarea neregulilor consemnate, pe Președintele Consiliului Județean Mureș - doamna Lokodi Edita Emöke.
Decizia nr.12/2007, a Directorului Direcției de Control Financiar Ulterior din cadrul Camerei de Conturi a județului Mureș, a fost pusă în executare, sens în care, au fost luate următoarele măsuri:
   - A fost notificat Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș pentru încetarea contractului de asociere în participațiune încheiat cu S.C."Adria Med" S.R.L. - fapt consemnat prin actul adițional încheiat, în acest sens, de către părțile contractante la data de 19 iulie 2007.
   - A fost constituită o comisie de evaluare a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.31 - obiect al contractului de asociere în participațiune, fiind stabilită contravaloarea folosinței acestuia pentru perioada în care a fost folosit de către S.C."Adria Med" S.R.L, precum și a investițiilor realizate în aceiași perioadă de către societatea investitoare. Raportul de evaluare întocmit în acest scop, consemnează următoarele:
          - contravaloarea folosinței imobilului pentru intervalul 17.12.2004 - 30.08.2007 (intervalul în care a fost în vigoare contractul de asociere în participațiune) a fost stabilită la sumă de 398.466, 25 lei, fiind consemnată ca atare în HCJM nr.86/2007;
          - valoarea investiției realizate la imobil în etapa I, în temeiul contractului de asociere în participațiune, cu autorizație de construire, a fost stabilită la suma de 987.920,924 lei (mansardarea corpului de clădire existent inițial);
          - valoarea investiției realizate la imobil în etapa II-a, fără autorizație de construire, a fost stabilită la sumă de 837.316,760 lei;
          - contravaloarea folosinței lunare a imobilului a fost stabilită la suma de 12.206,5 lei, fiind consemnată ca atare în HCJM nr.86/2007;
   - A fost promovată o acțiune în instanță, formulată în contradictoriu atât cu SC "Adria Med" SRL cât și cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, prin care am solicitat constatarea nulității absolute a contractului de asociere în participațiune nr.221/2004, pentru perioada 17.12.2004 - 19.07.2007 (data rezilierii lui de către părți) și obligarea la plata contravalorii folosinței acestuia pentru acest interval, în cuantumul stabilit prin raportul de evaluare. Acțiunea fiind respinsă în primă instanță, am promovat recurs împotriva hotărârii pronunțate, care este în curs de soluționare.
Întrucât, HCJM nr.86/2007 a fost adoptată în scopul reglementării unei situații tranzitorii, nefiind un act administrativ conceput pentru reglementarea unei măsuri definitive de punere în valoare a acestui imobil în condițiile legii, se impun a fi luate măsuri urgente de reglementare a situației imobilului. Un astfel de demers, este cu atât mai necesar cu cât, deținătorul imobilului - SC "Adria Med" SRL nu respectă prevederile HCJM nr.86/2007, respectiv refuză plata contravalorii folosinței pentru intervalul 17.12.2004 - 30.08.2007, iar în ceea ce privește plata contravalorii folosinței lunare este restanțier permanent (ultima plată făcută în luna mai 2010 este aferentă lunii decembrie 2009) fără plata vreunei penalități, întrucât actul administrativ nu le reglementează.
Având în vedere faptul că pentru inițierea oricărei proceduri de intrare în legalitate, imobilul trebuie să fie liber de sarcini, se impune ca anterior oricărui demers să fie evacuat deținătorul actual al imobilului, sens în care propunem abrogarea art.5 din HCJM nr.86/2007, inițierea demersurilor juridice pentru evacuarea S.C "Adria Med " S.R.L din imobil și împuternicirea d-nei Lokodi Edita Emöke - Președintele Consiliului Județean Mureș cu îndeplinirea în numele și pe seama Consiliului Județean Mureș a procedurilor necesare în demersul evacuării.
Pe de altă parte, cuprinderea în domeniul public a construcției edificată fără autorizație de construire conform art. 494 din Codul Civil, situație în care Consiliul Județean ar trebui să plătească valoarea materialelor și manopera, ar avea justificare dacă ar fi absolut necesară pentru funcționarea unui serviciu public și dacă valoarea materialelor și manoperei ar fi mai mică decât sporul de valoare adus imobilului, ori în actuala conjunctură a pieței imobiliare, în raport de valoarea părții de construcție extinsă nelegal, stabilită la 1245000 lei printr-o expertiză judiciară, reiese în mod evident faptul că sporul de valoare adus imobilului nu justifică cuprinderea acestuia în domeniul public.
Mai mult, o atare achiziție trebuie justificată și de o nevoie acută de spații cu destinație medicală, ori în actualul context în care s-au restrâns numărul de paturi în Spitalul Clinic Județean, un astfel de demers nu este oportun.
Ținând cont de acestea, propunem să se solicite Primarului municipiului Tîrgu Mureș desființarea pe cale administrativă a construcției edificate fără autorizație pe terenul proprietate publică a județului, în conformitate cu art.33 din Legea 50/1991, iar în cazul în care, Primarul nu îndeplinește procedurile de desființare a construcțiilor, să se mandateze Președintele Consiliului Județean Mureș - d-na Lokodi Edita Emöke să desfășoare de îndată procedurile de desființare a construcțiilor în cauză în numele proprietarului terenului - județul Mureș, cu respectarea prevederilor legale, pe cheltuiala contravenientului.
Având în vedere cele expuse, în vederea reglementării cât mai urgente a situației acestui imobil propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

DIRECTOR
Bartha Iosif

DIRECTOR
Iosib Viorel