R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 33
din 24 martie 2011
privind actualizarea comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor și documentațiilor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

Consiliul Județean Mureș,
Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.3850 din 14 martie 2011, la proiectul de hotărâre privind actualizarea comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor și documentațiilor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Legii Nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.84/2008, precum și dispozițiile legale specifice fiecărui domeniu, respectiv:
     - Ordonanța Guvernului Nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată prin Legea Nr.245/2001, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului Nr.2/2008, aprobată prin Legea Nr.199/2008;
     - Ordonanța Guvernului Nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România aprobată prin Legea Nr.125/2002 așa cum a fost modificată prin Legea nr.128/2009 și respectiv Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului Nr.82/2001 aprobată prin Legea Nr.125/2002 și modificată prin Hotărârea Guvernului Nr.313/2006 și Hotărârea Guvernului nr.1265/2010;
     - Ordinul Nr.130/2006 al Agenției Naționale pentru Sport privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București modificat prin Ordinul Nr.236/2006;
     - Legea Nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.34/1998, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.15/10.02.2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2011,
În temeiul prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă componența comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor și documentațiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială, conform anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) În aplicarea prevederilor art.12, alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.2 /2008 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștință publică numai după încheierea sesiunii de selecție.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate în anexă, care răspund de ducerea ei la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

*Nota: În conformitate cu prevederile art.12(5) din Ordonanța Guvernului nr.2 /2008 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale "componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștință publică numai după încheierea sesiunii de selecție."


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.3850 din 14.III. 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor și documentațiilor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/10.02.2011 s-au aprobat fondurile destinate contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș, pentru anul 2011, în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială.
Legea Nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.84/2008, stabilește cadrul general, care se completează cu legislația specifică fiecărui domeniu, după cum urmează:
     - Ordonanța Guvernului Nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată prin Legea Nr.245/2001, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului Nr.2/2008, aprobată prin Legea Nr.199/2008;
     - Ordonanța Guvernului Nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România aprobată prin Legea Nr.125/2002 așa cum a fost modificată prin Legea nr.128/2009 și respectiv Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului Nr.82/2001 aprobată prin Legea Nr.125/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului Nr.313/2006 și Hotărârea Guvernului 1265/2010;
     - Ordinul Nr.130/2006 al Agenției Naționale pentru Sport privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București modificat prin Ordinul Nr.236/2006;
     - Legea Nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.34/1998, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.5 din Legea Nr.350/2005, atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestora de către o comisie, cu respectarea principiilor stabilite de art.4 din actul normativ mai sus enunțat.
În acest sens se constituite comisii pe domenii formate din consilieri județeni și funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. Față de comisiile aprobate în anul 2010 prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.46/25.03.2010, în acest interval de timp au intervenit unele modificări - încetarea mandatului unor consilieri județeni, a raportului de serviciu al unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș,etc. fapt pentru care se impune revizuirea componenței nominale a acestor comisii. De menționat faptul că, în conformitate cu prevederile art.12, alin.(5) din Ordonanța Guvernului Nr.51/1998, aprobată prin Legea Nr.245/2001, cu modificările și completările ulterioare, componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștință publică numai după încheierea sesiunii de selecție.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea comisiilor de evaluare și selecționare a proiectelor și documentațiilor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke