R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 104
din 28 iulie 2011
privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Înlocuire conductă de transport apă Dn 200 mm sat Lechincioara, com. Șincai, județul Mureș" și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 11401 din 26.VII.2011 a Direcției Tehnice, privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Înlocuire conductă de transport apă Dn 200 mm sat Lechincioara, com. Șincai, județul Mureș ," precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu dispozițiile din art. 7 și art. 9, " dispoziții speciale" a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 202662/05.03.2010 la S.C. Compania Aquaserv S.A și nr. 22/05.03.2010 la A.D.I. Aquainvest Mureș,
Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ,
In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. d si ale art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă obiectivul de investiții "Înlocuire conductă de transport apă Dn 200 mm sat Lechincioara, com. Șincai, județul Mureș "
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici a investiției "Înlocuire conductă de transport apă Dn 200 mm sat Lechincioara, com. Șincai, județul Mureș ", în valoarea totală (inclusiv TVA) de 422.36 mii lei din care C+M 387.57 mii lei, echivalent cu 102.36 mii euro, din care C+M 93.93 mii euro, (la cursul de referință de 4,1260 lei/euro din data de 23.03.2011 ), conform Devizului General întocmit de S.C. Compania Aquaserv S.A., cuprins în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. (1) S.C. Compania Aquaserv S.A. va realiza investiția în calitate de concesionar, cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesionare de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Finanțarea investiției se va realiza prin transfer din bugetul Consiliului Județean Mureș, în măsura prezentării actelor justificative ale lucrărilor realizate.
(2) Premergător realizării investiției și în perioada execuției lucrărilor, în raport cu Consiliului Județean Mureș, S.C. Compania Aquaserv S.A. îi revin următoarele obligații :
- să prezinte spre avizare Președintelui Consiliului Județean Mureș documentația de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări;
- să solicite și să numească în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor și al comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, un reprezentant al Consiliului Județean Mureș;
- să depună lunar sau ori de câte ori i se solicită, informări asupra stadiului execuției lucrărilor;
Art.4. Mijloacele fixe rezultate se vor înscrie în domeniul public al județului Mureș și vor completa inventarul la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 202662/05.03.2010 la S.C. Compania Aquaserv S.A și nr. 22/05. 03. 2010 la A.D.I. Aquainvest Mureș, prin act adițional.
Art.5. De realizarea investiției răspunde S.C. Compania Aquaserv S.A. cu asistența direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.11401/26.VII.2011
Dosar VII.B/4

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Înlocuire conductă de transport apă Dn 200 mm sat Lechincioara, com. Șincai, județul Mureș" și stabilirea unor măsuri în vederea executării acesteia.

Cele 2 tronsoane de 170 + 250 ml, propuse pentru înlocuire fac parte din conducta de transport apă potabilă Săbed - Șincai, (aflat în patrimoniul public al județului Mureș, poziția nr. 336 din H.G. nr. 964/2002, din anul 1981), sunt pe raza localității Lechincioara. Conducta este realizată din oțel Dn 200 mm, cu vechime de peste 30 ani, amplasată pe terenuri care prin aplicarea legii fondului funciar au trecut în proprietate privată.
Vechimea, presiunea ridicată, degradarea accentuată a conductei determină avarii repetate, (în perioada 2008 - 2011 s-au înregistrat 12 respectiv 14 avarii) pierderi de apă însemnate, întreruperea frecventă a furnizării apei potabile în comuna Șincai.
Aceste condiții au determinat operatorul regional, S.C. Compania Aquaserv S.A să solicite înlocuirea celor două tronsoane de înaltă presiune ( Pn 25 bari ) a conductei de oțel cu conductă de polipropilenă cu același regim de presiune pe o lungime cumulată de 420 ml, identificate prin planurile de situație anexate.
Considerăm necesară, execuția în regim de urgență a lucrărilor de înlocuire a tronsoanelor de conducte menționate, deoarece cu desele avarii se produc pierderi însemnate de apă potabilă și pagube în domeniile private ( spălarea stratului fertil, distrugerea culturilor de șuvoiul de apă și utilajele de intervenție), în aceleași timp este în pericol și stația de reglare a gazelor naturale Lechincioara, sub care este amplasată conducta de mare presiune.
Investiția se va realiza pe responsabilitatea operatorului regional, S.C. Compania Aquaserv S.A, parte în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 202662/05.03.2010 la S.C. Compania Aquaserv S.A și nr. 22/05. 03. 2010 la A.D.I. Aqua Invest Mureș, aprobat prin Hotărâre C.J.M. nr. 9/29. 01. 2009, modificat cu Hotărârea C.J.M. nr.112/24. 09. 2009.
Finanțarea investiției se va asigura în baza art.7 și art.9, dispoziții speciale - partea comună din contractul menționat, de Consiliului Județean Mureș, prin transfer către S.C. Compania Aquaserv S.A, în măsura prezentării actelor justificative ale lucrărilor realizate.
Premergător realizării investiției și în perioada execuției lucrărilor, în raport cu Consiliul Județean Mureș, S.C. Compania Aquaserv S.A. îi revin următoarele obligații:
- să prezinte spre avizare Președintelui Consiliului Județean Mureș documentația de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări;
- să solicite și să numească în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor și al comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, un reprezentant al Consiliului Județean Mureș;
- să depună lunar sau ori de câte ori i se solicită, informări asupra stadiului execuției lucrărilor;
Valoarea investiției de înlocuire a conductei pe lungimea totală de 420 ml, cu TVA de 24 % este de 422.36 mii lei din care C+M 387.57 mii lei, , echivalent cu 102.36 mii euro din care C+M 93.93 mii euro, ( la cursul de referință de 4,1260 lei/euro din data de 23.03.2011 ), conform devizului general, anexat, elaborat de S.C. Compania Aquaserv S.A.
Față de cele prezentate se propune aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Înlocuire conductă de transport apă Dn 200 mm sat Lechincioara, com. Șincai, județul Mureș. "

 

VICEPREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
DIRECTOR EXECUTIV, D.T.
Márton Katalin

DIRECTOR EXCUTIV, D.E.
Bartha Iosif