R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 65
din 26 mai 2011
pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș pe anul 2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 8387 din 23 mai 2011, prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- art. 14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
- art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș, aprobat prin H.C.J.M. nr. 37/1997;
Luând în considerare:
- H.C.J.M. nr. 15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011;
- H.C.J.M. nr. 51/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș
În temeiul prevederilor art. 91 lit. d) și ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art. I. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 51/28 aprilie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/a și nr. 2/a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr. 8387 / 23 mai 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș pe anul 2011

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș" pe anul 2011 a fost aprobat prin Horărârea Consiliului Județean Mureș nr. 51 / 28 aprilie 2011.

Prin adresa nr.2297 din 13.05.2011 R.A. Aeroportul "Transilvania" Tîrgu-Mureș solicită suplimentarea bugetului aprobat pentru obiectivul de investiții "Refuncționalizare fluxuri cu extindere aerogara internă pentru zboruri Non-Schengen", cu suma de 278.000 lei. Solicitarea este însoțită de Memoriul justificativ nr. 2263/11.05.2011 al proiectantului lucrării - SC Proiect SRL și de Referatul nr. 2284/12.05.2011 al beneficiarului lucrării - R.A. Aeroportul "Transilvania", aprobat de directorul general și de Consiliul de Administrație al acestuia.

De asemenea, prin adresa nr. 2339 din 17.05.2011, R.A. Aeroportul "Transilvania" Tîrgu-Mureș motivează necesitatea măririi capacității de așteptare, pe fluxul de plecări, a aerogării Non-Schengen, drept pentru care solicită suplimentarea listei de investiții și a alocărilor din bugetul Consiliului Județean, cu suma de 30.000 lei, pentru efectuarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic în vederea extinderii terminalului Non-Schengen.

În consecință, propunem ca bugetul activității generale al R.A. Aeroportul "Transilvania" Tîrgu-Mureș, prezentat în anexa nr. 1 la H.C.J.M. nr. 51/28 aprilie 2011, să se modifice prin suplimentarea, la capitolul de investiții, cu suma totală de 308.000 lei, alocați din Fondul de rezervă al Consiliului Județean Mureș, iar lista suplimenară a obiectivelor de investiții, prezentată în anexa nr.2 la H.C.J.M. nr. 51/28 aprilie 2011, să se completeze cu obiectivul "Studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru extindere terminal Non-Schengen".

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Bartha Iosif