R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 144
din 24 noiembrie 2011
privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunelor Fîntînele din județul Mureș și Avrămești din județul Harghita

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.19262/16.XI.2011 a Direcției Dezvoltare Regională Implementare Proiecte, precum și avizul comisiilor de specialitate,
solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ privind retragerea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunelor Ibănești, Fîntînele din județul Mureș și Avrămești din județul Harghita,
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 12, art.16 alin (2) lit.j și art.21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăște:

Art. 1. Se aprobă retragerea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunelor Fîntînele din județul Mureș și Avrămești din județul Harghita.
Art. 2. Se mandatează doamna Lokodi Edita Emőke, reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate la articolul 1 și a semna Actul adițional la Statutul Asociației.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ și
- Consiliului Local al Comunelor Fîntînele și Avrămești.

 

p.PREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr.19262/16.11.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunelor Ibănești, Fîntînele din județul Mureș și Avrămești din județul Harghita

Prin adresa nr. 530/31.10.2011, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ comunică membrilor săi solicitarea de retragere din Asociație a trei membri, respectiv comunele Ibănești, Fîntînele din județul Mureș și Avrămești din județul Harghita.
Solicitarea a fost efectuată urmare deciziei de retragere din Asociație a comunelor menționate, transpuse în:
1. Hotărârea Consiliului local Ibănești nr. 46/31 august 2011
2. Hotărârea Consiliului local Fîntînele nr. 35/29 septembrie 2011
3. Hotărârea Consiliului local Avrămești nr. 34/20 iulie 2011.
Conform expunerilor de motiv anexe ale acestora, motivele retragerii constau în întârzierea nejustificată a termenelor de preluare în gestiune a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare de către operatorul regional SC Compania Aquaserv SA, conform Contractului de delegare (Fîntînele și Avrămești), respectiv aplicarea tarifului unic care dezavantajează consumatorii comunei Ibănești.

Asociația constituită în data de 7 aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare aflate în patrimoniul public al unităților administrativ teritoriale, numără în prezent 59 de membri.
Conform Statutului Asociației, calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație. Adunarea Generală a Asociației se pronunță cu privire la activitatea proprie, respectiv, aprobă primirea de noi membri și retragerea/excluderea unor membri.
De asemenea, hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute mai sus, nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunelor Ibănești, Fîntînele din județul Mureș și Avrămești din județul Harghita.

 

APROB
PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emőke

 

Director,
Valer BĂȚAGA