R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 151
din 24 noiembrie 2011
pentru modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 19340 din 17.XI.2011 a Serviciului Resurse Umane privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Cu respectarea prevederilor art.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,
În temeiul art.91 alin.(1), lit."a" și alin.(2), lit."c" precum și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Anexele II.2 și II.6 la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1 și 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorii-manageri ai Bibliotecii Județene Mureș și Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș.

 

p.PREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Serviciul Resurse Umane
Nr. 19340/17.XI.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114 din 12 august 2010 au fost aprobate unele măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș.
Astfel, cu respectarea dispozițiilor art.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, s-au aprobat organigramele și statele de funcții pentru instituțiile publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș.
Sub nr.18899/2011, Biblioteca Județeană Mureș solicită transformarea unui post vacant de bibliotecar cu studii medii în inspector de specialitate cu studii superioare, cu atribuții de PSI, având în vedere faptul că legislația în materie obligă instituția să angajeze cel puțin un cadru tehnic de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. Totodată, având în vedere modificările atribuțiilor de serviciu specifice, se solicită transformarea altor două posturi din structura acestei instituții, după cum urmează: un post de bibliotecar în inspector, respectiv postul de administrator în referent cu studii superioare, persoana care ocupă acest post îndeplinind condițiile de studii.
De asemenea, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub numărul 18542/2011, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș solicită transformarea postului de secretar cu studii medii în referent de specialitate pentru care sunt prevăzute condiții de studii superioare, ținând cont de complexitatea și diversitatea atribuțiilor, precum și de faptul că persoana care ocupă acest post îndeplinește condițiile de studii.
Cele două solicitări implică modificarea statelor de funcții aprobate pentru aceste instituții prin hotărârea Consiliului Județean Mureș mai sus menționată.
Cu mențiunea că aceste modificări se încadrează în numărul maxim de posturi aprobat și prevederile bugetare cu această destinație alocate pentru anul în curs, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea unor anexe la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emöke