R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 83
din 22 iunie 2011
pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor sectoare de drum din DJ 136 și DJ 136A Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - Limita jud. Harghita și a terenurilor aferente acestora

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.9753/15.VI.2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având in vedere OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructuri, și prevederile art.2 alin (3) din Normele Metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin OUG 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, aprobate prin HGR nr.251/2011, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - Limita jud. Harghita, DJ 136 km 1+900 - 8 +000 și DJ 136A km 0+000 - 3 +800 județul Mureș" , HCJ nr.42/2011 privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - Limita jud. Harghita, DJ 136 km 1+900 - 8 +000 și DJ 136A km 0+000 - 3 +800 județul Mureș", cu modificările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 9 alin.(1) și ale art.12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. c) și 97alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă darea în administrare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a sectoarelor de drum DJ 136 km 1+900 - 8 +000 și DJ 136A km 0+000 - 3 +800 precum și a terenurilor aferente acestora, ce aparțin domeniului public al județului Mureș, pe perioada realizării obiectivului "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - Limita jud. Harghita, DJ 136 km 1+900 - 8 +000 și DJ 136A km 0+000 - 3 +800 județul Mureș" în cadrul proiectelor prioritare ale Programului național de dezvoltare a infrastructurii (PNDI).
(2)Obiectivul de investiții identificat la alin (1) este liber de orice sarcini și nu se află în litigiu.
Art.2. Predarea - preluarea se face pe bază de Protocol încheiat între beneficiar, Consiliul Județean Mureș și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, conform Anexei nr.2 la HG 251/2011.
Art.3. Se deleagă președintele Consiliului Județean Mureș, d-na Lokodi Edita Emőke să semneze Protocolul de Predare - preluare a sectoarelor de drum județean nominalizate la art.1, care trec astfel, în administrarea Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pe durata realizării obiectivului de investiții în cadrul proiectelor prioritare ale Programului național de dezvoltare a infrastructurii (PNDI).
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a județului, prin compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Instituției Prefectului - județul Mureș ,precum și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului , constituindu-se parte integrantă din documentația necesară care stă la baza solicitării de realizare a investițiilor din cadrul proiectelor prioritare ale Programului național de dezvoltare a infrastructurii (PNDI).

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 9753/15.06.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unor sectoare de drum din DJ 136 și DJ 136A Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - Limita jud. Harghita și a terenurilor aferente acestora

În cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, reglementat prin OUG 105/2010 Consiliul Județean Mureș a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului documentația tehnică și indicatorii tehnico - economici aprobați pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - Limita jud. Harghita, DJ 136 km 1+900 - 8 +000 și DJ 136A km 0+000 - 3 +800 județul Mureș".
Sectoarele de drum ce vor fi reabilitate sunt:
- pe DJ 136 de la limita orașului Sîngeorgiu de Pădure - Km 1+900 până la km 8+000;
- pe DJ 136A de la km 0+000 - intersecția cu DJ 136 până la km 3+800 - limita cu județul Harghita.
Lungimea celor două tronsoane de drum ce vor fi reabilitate este de 9,9 km. Pe acest traseu sunt două poduri: unul pe DJ 136 la km 5+196 cu lungimea de 39,2 m și celălalt pe DJ 136A la km 1+650 cu lungimea de 71,75 m.
Este un drum pietruit, cu două benzi de circulație, având lățimea părții carosabile de 6m și platforma de 8m.
Ministerul a organizat achiziția publică a proiectului tehnic și a lucrărilor de execuție care vor fi finanțate din sumele alocate anual cu această destinație din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și din alte surse legal constituite.
Potrivit art.2 alin(3) din Normele Metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin OUG 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, aprobate prin HGR nr.251/2011, drumurile județene aparținând unităților administrativ teritoriale se dau pe perioada realizării obiectivelor de investiții, în administrarea Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, care are calitatea de ordonator principal de credite.
Predarea - preluarea se realizează prin Protocol încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și consiliile județene, în baza hotărârii consiliilor respective, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.2 la normele metodologice, beneficiarul având obligația să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului, precum și racordurile pentru utilități până la limita amplasamentului șantierului.
De asemenea, beneficiarul se obligă să asigure pe cheltuiala lui avizele și autorizațiile locale, să participe la urmărirea bunei realizări a lucrărilor și să declare pe proprie răspundere că imobilul este liber de orice sarcini. Obiectivul de investiție realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului împreună cu terenul aferent se va preda beneficiarului după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Având în vedere cele expuse supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 DIRECTOR
Bartha Iosif