R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 47
din 28 aprilie 2011
privind transmiterea sistemelor de alimentare cu apă a localităților Eremitu - Câmpu Cetății - Mătrici - Dămieni - Călugăreni , Chiheru de Jos - Chiheru de Sus, Hodoșa - Sâmbriaș -Isla - Ihod, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică al comunelor Eremitu, Chiheru de Jos și Hodoșa

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 6821/26.04.2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G.R. nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, ale Ordinului M.L.P.T.L. nr.1853/11.11.2002 privind organizarea recepțiilor la obiectivele de investiții de alimentare cu apă la sate și locuințe sociale realizate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.687/1997, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. nr.22 din " Regulamentul de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza H.G.R. nr.687/1997 în perioada de garanție, aprobat prin HCJ nr.30/25.03.2004,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea sistemelor de alimentare cu apă a localităților Eremitu - Câmpu Cetății - Mătrici - Dămieni - Călugăreni , Chiheru de Jos - Chiheru de Sus, Hodoșa - Sâmbriaș -Isla - Ihod, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică al comunelor Eremitu, Chiheru de Jos și Hodoșa.
(2) Datele de identificare ale sistemelor menționate la alin.(1) se prezintă în anexele 1, 2, 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Predarea - preluarea sistemelor transmise potrivit prevederilor art.1 se face prin proces-verbal încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, Direcției Tehnice și primarilor unităților administrativ-teritoriale Eremitu, Chiheru de Jos și Hodoșa, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.6821/26.04.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea sistemelor de alimentare cu apă a localităților Eremitu - Câmpu Cetății - Mătrici - Dămieni - Călugăreni , Chiheru de Jos - Chiheru de Sus, Hodoșa - Sâmbriaș -Isla - Ihod, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică al comunelor Eremitu, Chiheru de Jos și Hodoșa.

În baza HGR 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, în județul Mureș au fost realizate sisteme de alimentare cu apă în mai multe localități ale județului. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor și Locuinței nr.1853/2002, în perioada de garanție de 2 ani, acestea au fost cuprinse în domeniul public al județului.
Astfel, prin HCJ nr. 39/29.04.2009 pentru modificarea și completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, au fost înscrise în domeniul public al județului Mureș, mai multe sisteme de alimentare cu apă, printre care și sistemul aferent localităților Eremitu - Câmpu Cetății - Mătrici - Dămieni - Călugăreni , Chiheru de Jos - Chiheru de Sus, iar prin HCJ nr.154/26.11.2009 a fost cuprins în domeniul public al județului sistemul de alimentare cu apă ce deservește localitățile Hodoșa - Sâmbriaș -Isla - Ihod.
Deoarece la data de 16.10.2010 a avut loc recepția finală a sistemului de alimentare cu apă a comunei Eremitu, iar în data de 17.06.2010 a fost recepționat final sistemul de alimentare cu apă a comunei Chiheru de Jos, în conformitate cu prevederile art.22 din "Regulamentul de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza HGR nr.687/1997 în perioada de garanție", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.30 din 25 martie 2004, " după expirarea perioadei de garanție de 2 ani, în spiritul autonomiei locale și în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, sistemele care deservesc un singur teritoriu administrativ (comună) se vor transfera în proprietatea publică a acestora."
Sistemul de alimentare cu apă Eremitu - Chiheru de Jos - Hodoșa a fost concesionat prin încredințare directă, operatorului regional S.C Compania "Aquaserv" S.A, pentru exploatarea acestuia în perioada de garanție.
Având în vedere ca singura sursă naturală de apă pentru acest sistem este Uzina de apă Sovata, operatorul regional S.C Compania "Aquaserv" S.A, a refuzat operarea pe această zonă din motive de eficiență economică.
Astfel, operarea sistemului a fost făcută în baza unei convenții, de către S.C Servicii Tehnice Comunale S.A Sovata, acesta fiind și operatorul sistemului de alimentare cu apă și canalizare a Orașului Sovata.
În vederea demarării procedurii de achiziție publică, pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă în aria administrativ teritorială a comunelor Eremitu, Chiheru de Jos, Hodoșa, în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, sistemele care deservesc o singură comună se vor transfera în proprietatea publică a acesteia.
Pentru sistemul de alimentare cu apă care deservește comuna Hodoșa, aflat în perioada de garanție, urmând a fi recepționat final în luna noiembrie, am solicitat și am obținut acordul Investitorului - Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru trecerea acestuia din domeniul public al județului în domeniul public al comunei.
Predarea - preluarea sistemelor de alimentare cu apă din domeniul public al județului în domeniul public al comunelor se va face prin proces verbal de predare - primire încheiat între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii.

Față de cele prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif