R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 101
din 28 iulie 2011
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 12111/20.VII.2011, procesul-verbal nr. 11091/4.06.2011, încheiat în urma desfășurării concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul", precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009,
În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă rezultatul final și proiectul de management câștigător al concursului organizat în vederea ocupării postului de director-manager, persoană fizică al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul", conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Începând cu data de 1 august 2011, domnul Barabási Attila-Csaba se numește în funcția de director-manager al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul".
(2) Contractul de management se va încheia pe o durată de 3 ani, clauzele acestuia urmând a fi negociate pe baza proiectului de management, cu respectarea dispozițiilor legale.
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice - Direcția Economică și Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane
Nr.12111 din 20.VII. 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul"

Consiliul Județean Mureș a organizat concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager, persoană fizică, al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009 și ale Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.64/2011.
Membrii comisiei de concurs, numiți prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.64/2011, au analizat proiectele de management al candidaților cu mape de concurs admise, după cum urmează:
1. Barabási Attila-Csaba - mapa de concurs nr.8702/30.05.2011;
2. Pop Leontina - mapa de concurs nr.8707/30.05.2011;
3. Șopterean Ioan - mapa de concurs nr.8872/31.05.2011.
Întrucât proiectele de management ale celor 3 candidați au obținut în prima etapă a concursului - analiza proiectelor de management, note mai mari de 7, în conformitate cu prevederilor art.19 alin.(3) din OUG nr.189/2008, aceștia au participat la cea de-a doua etapă a concursului - susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu.
Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat s-a calculat ca medie aritmetică a notelor obținute pentru fiecare etapă, fiind declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, respectiv domnul Barabási Attila-Csaba, care a obținut media 8,91.
Potrivit prevederilor art.20 alin.(5) din OUG nr.189/2009, rezultatul final al concursului, proiectul de management câștigător și durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Mureș.
Totodată, "în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința publică a rezultatului final al concursului... câștigătorul acestuia și ordonatorul principal de credite au obligația de a negocia, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management." în conformitate cu prevederile art.22 alin.1 din actul normativ mai sus menționat.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director - manager al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul".

 

PREȘEDINTE,
Lokodi Edita Emöke