R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 120
din 22 septembrie 2011
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură, în vederea organizării evenimentului cultural "Toamna Tîrnavelor"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 15301/16.09.2011 a Direcției Economice, pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură, în vederea organizării evenimentului cultural "Toamna Tîrnavelor", precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" și ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură, pentru organizarea evenimentului cultural "Toamna Tîrnavelor", în condițiile prevăzute de Convenția de cooperare cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește doamna Lokodi Edita Emőke, președintele Consiliului Județean Mureș, cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură, cu sediul în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.86A/7, jud. Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.15301/16.09.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură, în vederea organizării evenimentului cultural "Toamna Tîrnavelor"

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 15123/14.09.2011, Primăria comunei Mica, solicită Consiliului Județean Mureș sprijin logistic și asigurarea gratuității unui serviciu cultural prestat de Ansamblul Artistic Profesionist "Mureșul" - instituție subordonată Consiliului Județean Mureș, pentru desfășurarea evenimentului cultural "Toamna Tîrnavelor", care se va fi găzduit de comuna Mica.
Asociația Transilvană pentru Cultură, cu sediul în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, jud. Mureș, în parteneriat cu 17 comunități de pe Valea Tîrnavelor - Adămuș, Albești, Gănești, Suplac, Bahnea, Bălăușeri, Daneș, Mica, Băgaciu, Coroisînmărtin, Nadeș, Zagăr, Viișoara, Saschiz, Vânători, Tîrnăveni, Sîngeorgiu de Pădure, cu scopul de a desfășura activități prin care să se valorifice potențialul deosebit al Văii Târnavelor pe plan economic, social, turistic și cultural, în contextul dezvoltării regionale. Evenimentului cultural "Toamna Tîrnavelor" se încadrează în prevederile Strategiei de dezvoltare durabilă a mediului rural, precum și în Strategia de dezvoltare culturală a județului, ca mijloc de promovare a moștenirii culturale locale, zonale și naționale (www.cjmures.ro/ Programe și acțiuni ).
Pentru realizarea obiectivelor propuse, în perioada 14-16.10.2011, se vor întreprinde următoarele:
- organizarea unui sat alegoric pentru desfășurarea a manifestărilor, cu amenajarea unor case ce vor reprezenta comunitatea organizatoare și alte comunități, expunând publicului articole tradiționale artizanale, obiceiuri și produse specifice; spațiul va prezenta exponate ale culturii locale: obiecte de uz casnic, țesături tradiționale, ceramică, mobilier, unelte, instrumente muzicale și de tehnică populară;
- deschiderea festivalului printr-o paradă a portului popular, prezentat de localnici și de ansambluri folclorice;
- tîrgul meșterilor populari, cu expoziție și vânzare;
- spectacol folcloric care va fi susținut de ansambluri artistice și interpreți populari invitați.
Astfel, se vine în întâmpinarea necesităților privind păstrarea și transmiterea valorilor culturale ale zonei, promovarea potențialului turistic al zonei neexploatate suficient, revigorarea spațiului rural prin sprijinirea dezvoltării, creării și diversificării activităților economice, precum și stabilizarea populației din mediul rural prin crearea de noi locuri de muncă în sectoarele neagricole.
Această sărbătoare se dorește a fi una semnificativă care să aducă în zonă un număr important de turiști români și străini, dar și meșteșugari și diferiți producători din partea locului care au posibilitatea de a prezenta produsele și obiectele confecționate prin măiestria și priceperea lor.
Se consideră că acest demers duce, în mod implicit, la creșterea vizibilității acestei zone, punându-se în valoare resursele și unicitatea acesteia. Sprijinirea industriei locale prin diversificarea activităților agricole, neagricole și încurajarea meșteșugurilor și a agroturismului, sunt măsuri indirecte care pot reduce migrația către orașe.
Față de prevederile art.91 alin.(6) lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, potrivit cărora consiliile județene pot încheia convenții de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni comune, propunem spre aprobare participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea evenimentului cultural "Toamna Târnavelor", potrivit proiectului de hotărâre alăturat și convenției care face parte integrantă din acesta.

 

DIRECTOR ECONOMIC,
Bartha Iosif

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád