R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 156
din 20 decembrie 2011
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a R.A. Aeroport TRANSILVANIA Târgu Mureș pe anul 2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.21271/15.12.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a R.A Aeroport TRANSILVANIA Târgu Mureș pe anul 2011, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit Legii nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011, modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr.10/2011,
Având în vedere prevederile HG 330/2010 de modificare și completare a HG nr.577/1997,
În conformitate cu Legea nr.7/1996, republicată și a HG nr.521/1997, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de dispozițiile art.19 și 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Se validează Dispoziția nr.345/06.12.2011 privind majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011 cu suma de 3.994.607 lei.
Art.II. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliul Județean Mureș pentru anul 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La art.1, alin (1) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:
" Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, la venituri în sumă de 391.610.107 lei și la cheltuieli în sumă de 469.975.107 lei, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare.
...............................................................................................................
(5) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al instituțiilor și al acțiunilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se prezintă în anexele nr.2, de la 2/1 până la 2/120.
2. Anexele nr.1/i 2/1/f, 2/3, 2/18/c, 2/19/c, 2/22/b, 2/24/c, 2/28/d, 2/32/d, 2/36/c, 2/47/f, 2/48/f, 2/50/e, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/f, 2/54/d, 2/55/d, 2/56/d, 2/57/d, 2/58/d, 2/59/d, 2/60/d, 2/61/d, 2/62/d, 2/63/d, 2/64/d, 2/65/d, 2/66/d, 2/67/d, 2/68/d, 2/69/d, 2/70/d, 2/71/d, 2/72/d, 2/78/a, 2/92/c, 2/94/e, 2/96/a, 2/105/c, 3/e, 3/1/c, 3/3/d, 3/4/d, 3/5/d, 3/6/c, 3/7/d, 3/8/c, 3/9/d, 3/10/c, 3/11/c, 4/1/d, 4/2/d, 7/g, 8/e, 9/d, 9/1/d, 9/2/c, 10/e și 11/c la HCJ nr.15/2011 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/j 2/1/g, 2/3/a, 2/18/d, 2/19/d, 2/22/c, 2/24/d, 2/28/e, 2/32/e, 2/36/d, 2/47/g, 2/48/g, 2/50/f, 2/51/e, 2/52/e, 2/53/g, 2/54/e, 2/55/e, 2/56/e, 2/57/e, 2/58/e, 2/59/e, 2/60/e, 2/61/e, 2/62/e, 2/63/e, 2/64/e, 2/65/e, 2/66/e, 2/67/e, 2/68/e, 2/69/e, 2/70/e, 2/71/e, 2/72/e, 2/78/b, 2/92/d, 2/94/f, 2/96/b, 2/105/d, 3/f, 3/1/d, 3/3/e, 3/4/e, 3/5/e, 3/6/d, 3/7/e, 3/8/d, 3/9/e, 3/10/d, 3/11/e, 4/1/e, 4/2/e, 7/h, 8/f, 9/e, 9/1/e, 9/2/d, 10/f și 11/d.
3. După anexa nr.2/119 se introduce o anexă nouă, nr. 2/120.
4. Anexa nr.151d la HCJ nr.51/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureș pe anul 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.151e.
Art.III. Anexele 1/j 2/1/g, 2/3/a, 2/18/d, 2/19/d, 2/22/c, 2/24/d, 2/28/e, 2/32/e, 2/36/d, 2/47/g, 2/48/g, 2/50/f, 2/51/e, 2/52/e, 2/53/g, 2/54/e, 2/55/e, 2/56/e, 2/57/e, 2/58/e, 2/59/e, 2/60/e, 2/61/e, 2/62/e, 2/63/e, 2/64/e, 2/65/e, 2/66/e, 2/67/e, 2/68/e, 2/69/e, 2/70/e, 2/71/e, 2/72/e, 2/78/b, 2/92/d, 2/94/f, 2/96/b, 2/105/d, 2/120, 3/f, 3/1/d, 3/3/e, 3/4/e, 3/5/e, 3/6/d, 3/7/e, 3/8/d, 3/9/e, 3/10/d, 3/11/e, 4/1/e, 4/2/e, 7/h, 8/f, 9/e, 9/1/e, 9/2/d, 10/f și 11/d, precum și nr.151e fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.IV. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 21.271/15.12.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a R.A. Aeroport TRANSILVANIA Târgu Mureș pe anul 2011

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.2786/25.11.2011 Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - Direcția Generală Asistență Socială comunică suplimentarea anexei "Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap din județul Mureș" potrivit Legii nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011, modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr.10/2011 cu 2.680.000 lei.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului ne-a comunicat prin adresa nr.2423/DGLP/21.11.2011, suplimentarea alocațiilor bugetare cu suma de 500.000 lei pentru finanțarea "Programului de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare a drumurilor de interes județean și de interes local, pentru DC 5 Ideciu de Jos" aprobat prin H.G. nr.577/1997 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar prin adresa nr. 85502/ECI/17.11.2011 același minister ne-a comunicat suplimentarea cu 814.607 lei a anexei pentru județul Mureș pentru finanțarea sistemului informațional specific domeniului mobiliar edilitar și băncilor de date urbane.
Majorarea bugetului Consiliului Județean atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli a fost aprobată prin Dispoziția nr.345/6 decembrie 2011. Potrivit art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propunem validarea acestei majorări.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului transmite lista lucrărilor de alimentare cu apă finanțate în anul 2011, conform H.G.R. nr.577/1997 republicată, cu modificările și completările ulterioare în volum de 2.000.000 lei, următoarelor localități: Idicel Pădure - 550.000 lei, Ațintiș - 141.866 lei, Săulia - 583.134 lei, Suplac - Idrifaia - 150.000 lei, Zagăr - 225.000 lei și Viișoara - 350.000 lei.
Prin H.C.J. nr.145/2011 în bugetul Consiliului Județean Mureș a fost cuprinsă suma de 500.000 lei, propunem includerea în bugetul Consiliului Județean Mureș a diferenței de 1.500.000 lei atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli. Aceste modificări se regăsesc în anexele cu nr.1/j și 2/78/b.
Urmare încheierii unui nou act adițional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicești încheiate cu CASS, se suplimentează bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș cu suma de 542.000 lei. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 3/7, 4/1/e.
Potrivit adreselor nr.20758/2011 și 20513/2011 Ansamblul Artistic "Mureșul" și Muzeul Județean Mureș, urmare a încasărilor suplimentare față de ultimele prevederi bugetare de 5.000 lei și respectiv 80.000 lei, propun și solicită cuprinderea sumelor respective în bugetul pe anul 2011, strict necesare funcționării instituțiilor. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.3/7, 3/3/e și 3/4/e.
În urma analizelor efectuate în baza execuției bugetare la 30.11.2011, se constată necesitatea redistribuirii în cadrul aceluiași volum bugetar aprobat pentru următoarele instituții: Autorități executive-Centrul Militar, Serviciul Public pentru Obiective de Interes Județean, Biblioteca Județeană Mureș, Filarmonica de Stat, DAGSPC Mureș, Direcția tehnică din cadrul aparatului propriu, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, Teatrul Ariel, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin, Serviciul Salvamont Salvaspeo, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Redacția revistei Vatra, Redacția revistei Lato, Căminul pentru persoane vârstnice Ideciu de Jos și Camera Agricolă Județeană Mureș. Aceste modificări se regăsesc în anexele cu nr. 2/1/g, 2/3/a, 2/18/d, 2/19/d, 2/22/c, 2/24/d, 2/28/e, 2/32/e, 2/36/d, 2/47/g, 2/48/g, 2/50/f, 2/51/e, 2/52/e, 2/53/g, 2/54/e - 2/72/e2/92/d, 2/96/b, 2/120, 3/1/d, 3/5/e, 3/6/d, 3/7/e, 3/8/d, 3/9/e, 3/10/d, 3/11/e 4/2/e, 7/h, 8/f, 9/e, 9/1/e, 9/2/d, 10/f și 11/d.
În urma solicitărilor R.A. "Aeroportul Transilvania" Tg.Mureș pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 s-a analizat oportunitatea și necesitatea unei noi rectificări. Având în vedere și rectificările precedente se constată ca fiind oportună o suplimentare a veniturilor proprii cu suma de 125.000 lei, a transferurilor pentru activitatea curentă cu 127.000 lei, precum și a veniturilor din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/j, 2/94/f și 151e.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád