R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 97
din 28 iulie 2011
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

Consiliul Județean Mureș,
Văzând solicitările formulate de Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar prin adresa cu nr. 58 din 12.07.2011, expunerea de motive nr.11594/21.07.2011 a Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În exercitarea competențelor reglementate de prevederile art. 91 alin.(1) lit."e" coroborat cu alin.(6) lit."a" din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă cooperarea Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar în vederea realizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE, potrivit Convenției de cooperare cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, Președintele Consiliului Județean Mureș, se împuternicește cu semnarea convenției prevăzute la art.1.
Art.3. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică și Muzeul Județean Mureș.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Muzeului Județean Mureș și Uniunii Democratice a Tineretului Maghiar Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.11594/21.07.2011
Dosar VE/4

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

Prin adresa nr. 58/12.07.2011, Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar Mureș a solicitat Consiliului Județean Mureș sprijinul privind folosirea gratuită a Sălii Mari și a Sălii Mici din incinta Palatului Culturii Tîrgu-Mureș, în perioada 02 - 06.11.2011, pentru desfășurarea celei de-a XIX-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE, care va avea loc la Tîrgu-Mureș.
Din edițiile anterioare desfășurate s-au desprins apreciate acțiuni educative și critici valoroase pentru nivelul de prezentare în domeniu dar și pentru capacitatea de organizare. Perioada de desfășurare aduce în viața culturală mureșeană, reale diferențe de educație culturală, constituind o corelare a civilizației cu moduri de schimbare a concepțiilor și percepțiilor tinerilor și nu numai. Astfel, orașul devine un punct de întâlnire a variațiunilor cineatice, a cineaștilor și cinefililor, a criticilor de film și mass-mediei, cu încadrare în agenda festivalurilor de acest gen din întreaga lume, promovând imaginea României și a județului Mureș în lume.
Festivalul este structurat pe mai multe secțiuni care includ producții independente ale creatorilor tineri din întreaga lume care vor fi premiați, promovând valorile culturale ale țărilor participante (în anul 2010 s-au înscris 689 de filme din 52 de țări), cu precizarea că în anul 2011 va fi invitată Bulgaria - Centrul Național de Filme din Bulgaria, partener principal al festivalului. În fiecare seară, la Universitatea de Artă Teatrală din Tîrgu-Mureș, vor fi proiectate filme artistice și documentare, iar ca programe complementare vor avea loc discuții pe teme cinematografice, prezentări de selecții din cele mai bune filme ale festivalurilor de acest gen din Europa, respectiv din cele mai reușite creații ale studenților de la diferite facultăți de profil din țară și din străinătate, conform Anexei la Convenția de cooperare. În același timp, festivalul oferă prilejul și altor manifestări culturale adiacente - expoziții de fotografii, video-instalații, recitaluri, care vor solicita spațiile Palatului Culturii.
Având în vedere semnificația acestei manifestări dobândite din succesul celor optsprezece ediții anterioare ale Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE, care și-au subliniat viabilitatea prin activitățile desfășurate și vizibilitate, (forum pentru creații de filme recente ale realizatorilor din întreaga lume), dar și prin posibilitatea de promovare a României, a patrimoniului cultural și a potențialului turistic oferit de județul Mureș, datorate publicului participant, numeros în această perioadă, propunem implicarea Consiliului Județean la realizarea acestui eveniment cultural.
În acest sens, ținând cont de prevederile Legii nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, art.91, alin.(6), lit. a), consiliul județean "hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean", supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat și convenția de cooperare care face parte integrantă din acesta.

 

DIRECTOR ECONOMIC
Bartha Iosif

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Arpád