R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.149
din 24 noiembrie 2011
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2012

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 20053/20.IX.2011 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, prin care se propune spre aprobare Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2012 din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, acordul Sindicatului "ACORD" Tîrgu Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1), lit. "a" - "g" și alin.(2) lit. "b" din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
Având în vedere Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/24.08.2006, de aprobare a Instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(1) și ale art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De executarea prezentei răspunde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

p.PREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma