R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.22
din 24 martie 2011
privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie, a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 4346/21.03.2011 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.1 și art.7 din Legea 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare, ale art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) și art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de dare în folosință gratuită a unor spații cu suprafața utilă de 54,30 mp, din imobilul situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13, Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Mureș, pentru funcționare, până la data de 31 ianuarie 2013.
Art.2. Spațiile menționate la art.1 sunt identificate în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Societății Naționale de Cruce Roșie din România care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 4346/21.03. 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie, a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13

Imobilul situat în P-ța Mărășești, nr.13 face parte din domeniul public al Județului Mureș și este administrat de Consiliul Județean.
În baza Legii 139/1995 se înființează Societatea Națională de Cruce Roșie din România ca persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial.
Articolul 7 al Legii mai sus invocate prevede că această Societate "funcționează în spațiile proprii și în cele repartizate în acest sens până în prezent, precum și în alte spații locative care se pun la dispoziție de către consiliile locale, județene sau al municipiului București, după caz, în vederea desfășurării activității, și beneficiază de aceleași măsuri de protecție pe care legea le stabilește în favoarea instituțiilor publice".
Imobilul în care își avea sediul Crucea Roșie - Filiala Mureș a fost retrocedat, iar spațiul oferit de Consiliul Local Tîrgu Mureș în suprafață de 20 mp la subsolul imobilului din str. Gh. Doja, nr. 9, fiind insuficient și impropriu desfășurării activităților specifice, prin Hotărârea nr.8/2009, Consiliul Județean Mureș a aprobat darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Mureș, a unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr. 13, identificate în ANEXA la hotărâre, pentru funcționare.
Durata de folosință gratuită a spațiilor menționate mai sus a fost prelungită pe o perioadă de încă 1 an prin HCJ nr. 4/28 ianuarie 2010.
Întrucât, durata pentru care s-a aprobat folosința gratuită a acestor spații a expirat în luna ianuarie a anului în curs, prin adresa nr.17/18.01.2011, Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Mureș solicită prelungirea duratei de folosință gratuită aprobată prin HCJ nr.4/2010, informându-ne totodată că pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime, spațiile au fost renovate cu sprijinul unor sponsori și cu resurse proprii.
Având în vedere cele expuse, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif