R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.89
din 28 iulie 2011
privind aprobarea redevenței aferentă spațiilor concesionate cabinetelor medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu, nr.50

Consiliul Județean Mureș,
Având in vedere Expunerea de motive nr.10.066/17.06.2011 formulată în comun de Direcția Juridică și Administrație Publică împreună cu Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(3) din H.G.R nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, coroborat cu cele ale art.4.2 din contractele de concesiune încheiate de autoritatea publică județeană cu medicii titulari de cabinete medicale individuale,
În temeiul art.91 alin.(1) lit."c" și art.97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

hotărăște

Art.1.(1) Se aprobă redevența de 3 euro/mp/lună pentru spațiile concesionate cabinetelor medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu, nr.50.
(2) Redevența stabilită conform alin.(1) se aplică pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.2. Prezenta hotărâre va sta la baza încheierii actelor adiționale la contractele de concesiune încheiate cu medicii care își desfășoară activitatea în spațiile concesionate din imobilele menționate la art.1.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și medicilor titulari de contracte de concesiune, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Juridică și Administrație Publică
Direcția Economică
Nr.10.066/17.06.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea redevenței aferentă spațiilor concesionate cabinetelor medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu, nr.50

Imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu, nr.50, fac parte din domeniului public al județului Mureș în baza Hotărârii de Guvern nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective.

Hotărârea Guvernului României nr.884/2004 reglementează concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale stabilind prin norme juridice derogatorii de la dreptul comun în materie, procedura încheierii unor asemenea concesiuni, fără licitație publică.

Actul normativ are în vedere acele spații în care își desfășoară activitatea cabinetele medicale individuale înființate în temeiul Ordonanței Guvernului nr.124/1998, reglementând practic o facilitate acordată medicilor care optează să-și desfășoare activitatea în mod individual, ca profesiune liberală.

În aplicarea prevederilor H.G.R nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, Consiliul Județean Mureș a încheiat contracte de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale individuale din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu, nr.50.

În conformitate cu art.4 al Hotărârii la care am făcut mai sus referire, redevența cuprinsă în capitolul 4 al Contractelor de concesiune, conține clauza 4.1 conform căreia în primii 5 ani nivelul acesteia este de 1 euro/mp/an și clauza 4.2 care prevede că după această perioadă nivelul minim al redevenței se va stabili de concedent prin negociere, pornind de la prețul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptată.

Întrucât, perioada de 5 ani de la încheierea contractelor de concesiune se împlinește în cursul acestei luni - iunie 2011, prin Dispoziția nr.162/2011 a Președintelui Consiliului Județean, s-a constituit comisia de negociere a redevenței la aceste contracte de concesiune.

Modul de negociere și nivelul redevenței pe care comisia îl propune spre aprobare autorității județene deliberative sunt consemnate în Procesul verbal nr.10015/17.06.2011, pe care îl anexăm în copie.
În elaborarea propunerii s-a avut în vedere răspunsul formulat de către 3 agenții imobiliare interpelate - din datele deținute sau potrivit propriilor estimări, potrivit cărora închirierea/concesionarea unui metru pătrat suprafață construită în zonele de referință, se face la prețuri situate între 3 și 6 EURO lunar, în funcție de gradul de finisare și dotare a imobilului, diferențiat pentru cele două imobile în opinia a două dintre cele trei firme de imobiliare sondate.

Concesionarii prezenți la lucrările comisiei au propus prețul minim comunicat de agențiile imobiliare sondate - ca preț al pieței în zonele respective, justificându-și propunerea prin relevarea mai multor argumente de fapt și de drept, care au fost menționate în procesul - verbal nr.10015/17.06.2011, anexat.

În contextul dat, întrucât, pe de o parte, potrivit prevederilor art.4 din HGR nr.884/2004, care reglementează că, după primii 5 ani de concesiune nivelul redevenței nu poate fi acceptată sub prețul pieței, preț care din sondajul efectuat nu poate fi în niciun caz mai mic de 3 euro/mp/lună ca nivel minim, iar, pe de altă parte, conform agențiilor imobiliare prețurile comunicate diferă între minimul și maximul indicat, în funcție de gradul de finisare și dotare a imobilului - imobilele noastre având un grad scăzut de finisare și dotare,
Reținând în cauză și celelalte obligații instituite prin contractele de concesiune în sarcina concesionarilor, determinate fiind de natura serviciilor medicale ce se prestează în aceste spații (ex. obligația de a - și menține raporturile contractuale cu CAS Mureș), fiind și de interes public,

Propunem ca redevența aferentă spațiilor cu destinația de cabinete medicale individuale din cele două imobile mai sus menționate, ce face obiectul contractelor de concesiune încheiate cu medicii specialiști care își desfășoară activitatea în respectivele cabinete, să fie de 3 euro/mp/lună pentru spațiile concesionate, indiferent de locație.

Noul nivel al redevenței va fi prevăzut în actele adiționale ce urmează a fi încheiate în acest scop de către autoritatea publică județeană - prin Președinte, și medicii titulari de contracte de concesiune.

Având în vedere toate considerentele de fapt și de drept mai sus expuse, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif

 

ȘEF SERVICIU
Genica Nemeș

 


Consiliul Județean Mureș
Comisia de negociere
Nr.10015/17.06.2011

Proces verbal
încheiat azi, 17 iunie 2010

Comisia de negociere a redevenței la contractele de concesiune a unor spații cu destinație medicală, din incinta imobilelor situate în municipiul Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu, nr.50, încheiate de autoritatea publică județeană cu medicii titulari de cabinete medicale individuale ce își desfășoară activitatea în aceste spații, constituită prin Dispoziția nr.162/2011 a Președintelui Consiliului Județean Mureș,
În conformitate cu prevederile art.4 din HGR nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinație medicală și având în vedere clauza 4.2 din contractele de concesiune încheiate,
A procedat la negocierea nivelului redevenței, pornind de la studiul de piață realizat prin solicitarea unor oferte în acest sens de la trei agenții imobiliare, în prezența titularilor acestor contracte ce au calitate de concesionari, veniți la negociere.
Astfel, Comisia reține nivelul redevenței/chiriei/mp/lună comunicat de cele trei agenții imobiliare, pentru spații similare, după cum urmează:
- între 3 - 4 euro/mp/lună, pentru ambele locații, preț comunicat de
una dintre agențiile de imobiliare interpelate;
- între 4 - 5 euro/lună pentru spațiile din imobilul situat în municipiul
Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, respectiv 5 - 6 euro/mp/lună pentru spațiile din imobilul situat în str. Gheorghe Marinescu, nr.50.
Concesionarii prezenți la lucrările comisiei propun prețul minim comunicat de agențiile imobiliare sondate - ca preț al pieței în zonele respective, sens în care, în justificarea propunerii lor, au relevat argumente precum:
- prețul de 3 euro/mp/lună reprezintă oricum o majorare de 36 ori față
de cel anterior plătit, ceea ce este extrem de dificil de acoperit, în actualele condiții contractuale cu CAS - ca și cerință obligatorie impusă prin contractele de concesiune;
- prețul de 3 euro/mp/lună este acceptat de autoritatea publică
județeană în aceiași calitate de concedent pentru spațiile similare concesionate în Policlinica Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tîrnăveni;
- prețul de 3 euro/mp/lună ar asigura o practică unitară față de aceiași
categorie socio - profesională, prestatoare de servicii medicale de interes public, dat fiind faptul că medicii titulari de cabinete medicale individuale, indiferent de locație, contractează prestarea serviciilor cu CAS în condiții identice ca tarif / capita - pacienți înscriși pe liste, respectiv tarif/consultație prestată;
- prețul de 3 euro/mp/lună ca preț minim admis, conform
reglementărilor legale în vigoare, este suficient din perspectiva slabei dotări a spațiilor concesionate, care în fapt au fost amenajate de către medicii titulari de cabinete ce își desfășoară activitatea în aceste spații, pe cheltuială proprie - fără compensarea investițiilor efectuate cu redevența datorată, cu toate că prevederile art.32 din OUG nr.68/2008 impun obligații de dotare și amenajare a acestora în sarcina autorităților locale care mențin aceste spații în sistem de concesiune și nu le înstrăinează medicilor prin vânzare.
Față de acest aspect, întrucât, pe de o parte, potrivit prevederilor art.4 din HGR nr.884/2004, care reglementează faptul că, după primii 5 ani de concesiune nivelul redevenței nu poate fi acceptată sub prețul pieței, preț care din sondajul efectuat nu poate fi în niciun caz mai mic de 3 euro/mp/lună ca nivel minim, iar, pe de altă parte, conform agențiilor imobiliare prețurile comunicate diferă între minimul și maximul indicat, în funcție de gradul de finisare și dotare a imobilului - imobilele noastre având un grad scăzut de finisare și dotare,
Reținând în cauză și celelalte obligații instituite prin contractele de concesiune în sarcina concesionarilor, determinate fiind de natura serviciilor medicale ce se prestează în aceste spații (ex. obligația de a - și menține raporturile contractuale cu CAS Mureș), fiind și de interes public,
Comisia propune o redevență la nivelul minim comunicat de agențiile imobiliare interpelate, respectiv de 3 euro/mp/lună pentru spațiile concesionate, indiferent de locație.
Față de aceste considerente s-a încheiat prezentul proces - verbal care va sta la baza întocmirii proiectului de hotărâre prin care urmează a fi supusă aprobării consiliului noua redevență negociată în cauză, precum și a actelor adiționale la contractele de concesiune în cauză, care vor consfinții acest fapt.


Comisia de negociere                             Concesionarii prezenți la lucrările
                                                                          Comisiei de negociere

Președinte: Nemeș Genica

Membri: Moldovan Marcela
              Furnea Angela