R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 12
din 10 februarie 2011
privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului, în domeniul public al județului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere adresa Ministerului Administrației și Internelor nr.2182697/7.02.2011,
Văzând Expunerea de motive a Direcției Economice nr.2115 din 9.02.2011,
Ținând cont de prevederile art.43 alin.(8) și (10) al Hotărârii Consiliului Județean nr.116/2006 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al C.J.M. și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.340/2004 privind Prefectul și Instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În baza prevederilor art.9 alin.(1) și ale art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.91 alin.(1) lit.(c) și art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1.(1) Se solicită Guvernului României trecerea imobilului "Palatul Administrativ", situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr. 2, județul Mureș, din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Mureș, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș.
(2) Datele de identificare ale imobilului menționat la alin.(1) sunt evidențiate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Consiliul Județean Mureș va asigura spațiile necesare funcționării Instituției Prefectului-Județul Mureș și a birourilor teritoriale ale deputaților și senatorilor județeni.
Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș cu desfășurarea procedurilor reglementate de H.G. nr.561/2009, în vederea avizării și prezentării spre adoptare Guvernului României a proiectului de act normativ având obiectul de reglementare prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean și Ministerului Administrației și Internelor .

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.2115/9.02.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului, în domeniul public al județului Mureș

Imobilul "Palatul Administrativ", situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, a fost construit în perioada 1905-1907, în stil "Secession", cu destinația de administrație publică, fiind încadrat ca monument istoric de categoria A, înscris în Lista monumentelor istorice la poziția 109, având codul MS-II-m-A-15575.
Înainte de 1989, în perioada comunistă, în imobilul aflat în proprietatea statului și-au desfășurat activitatea fostul Consiliu Popular Județean și Comitetul Județean al fostului Partid Comunist Român.
După revoluție, prin HG nr.115/1990 privind aplicarea Decretului-Lege nr.30/1990, sediile Comitetelor Județene ale fostului Partid Comunist au trecut în administrarea primăriilor județene, care aveau rol de administrație județeană (Consiliul Județean și Prefectura nefiind la acea dată înființate).
În anul 1994, în baza HG nr.706 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului , Palatul Administrativ din Tîrgu Mureș a trecut în administrarea Prefecturii județului Mureș.
În fapt, administrarea "Palatului Administrativ" se realizează de către Consiliul Județean Mureș care are sediul în acest imobil alături de Instituția Prefectului. Autoritatea publică județeană administrează imobilul în cauză, încă din anul 1990, Palatul Administrativ, fiind inițial inventariat în domeniul public al județului și în această calitate Consiliul Județean Mureș a încheiat toate contractele de furnizare utilități (energie electrică, gaz metan, apă, telefon), recuperând de la Instituția Prefectului cota parte din cheltuieli, în funcție de spațiile ocupate.
De asemenea, cheltuielile de reparații și investiții aferente clădirii și anexelor acesteia au fost suportate de către Consiliul Județean Mureș, recuperate doar parțial în cotă parte de la Instituția Prefectului, pe motiv că nu i-au fost alocate sume de la bugetul de stat cu această destinație.
Acest fapt, a condus la sesizarea Curții de Conturi privind nelegalitatea modului de cheltuire a banilor publici, apreciindu-se că s-a produs un prejudiciu asupra bugetului județului.
Menționăm faptul că majoritatea spațiilor sunt ocupate de Consiliul Județean (circa 70%), iar pe de altă parte Instituția Prefectului nefiind ordonator principal de credite, nu decide asupra bugetului, întâmpinând dificultăți în alocarea sumelor necesare reparațiilor și investițiilor, motiv pentru care, imobilul ce are statut de monument istoric este supus degradării, afectând funcționarea în condiții optime a instituțiilor locatare, precum și imaginea acestora.

Ministerul Administrației și Internelor prin adresa nr.2182697/2011, ne solicită punctul de vedere cu privire la cererea Primăriei municipiului Tîrgu Mureș ce vizează "schimbul de clădiri" între imobilul în care își desfășoară activitatea Primăria Tîrgu Mureș și "Palatul Administrativ", imobil în care își desfășoară activitatea Instituția Prefectului -Județul Mureș, și Consiliul Județean Mureș.
Menționăm că "Palatul Administrativ" face corp comun cu fostul " Hotel Parc", ce a aparținut de asemenea fostului Partid Comunist, în prezent proprietate a județului Mureș, având puncte comune de asigurare a utilităților, inclusiv centrală termică comună, contractele de furnizare fiind încheiate de Consiliul Județean.
Potrivit Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, nu există posibilitatea efectuării de "schimburi" între imobile ce aparțin domeniului public.
Pe de altă parte, conform prevederilor punctului II alin.(2) din Legea nr.213/1998, terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul județean și aparatul propriu al acestuia, fac parte din domeniul public al județului, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public național .
Ținând cont și de prevederile art.3 din Legea nr.340/2004 prin care se stipulează că imobilul în care își are sediul Instituția Prefectului poate fi atât proprietate publică a statului cât și a județului, pentru buna funcționare a Consiliului Județean și a Instituției Prefectului, propunem trecerea imobilului "Palatul Administrativ" situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei,nr.2, din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului județului Mureș, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș.
Față de cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif