R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 143
din 24 noiembrie 2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 74 din 26 mai 2011 privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului "Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență" și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 19250/ 16.11.2011 a Serviciului Dezvoltare Regională, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 74 din 26 mai 2011 privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Mureș în managementul și implementarea proiectului "Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență" și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică și va avea următorul conținut:
" Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Mureș a sumei de 219.180,01 lei, reprezentând partea județului Mureș din contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile ale Proiectului".
Art.II. Restul prevederilor Hotărârii nr. 74/2011, rămân neschimbate.
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcției Economice și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei."

 

p.PREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma