tanacslogo1       ROMÂNIA                                                                       

                       JUDEȚUL MUREȘ                                         

                   CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.15

din 10 februarie 2011

 

privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2011

 

 

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Raportul nr.1971/07.02.2011 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2011, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Potrivit prevederilor Legii nr.286/2010 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2011,

În conformitate cu articolele nr.14 și 58  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. nr.91 alin (3) lit. (a) și a art.nr.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

          Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, la venituri în suma de 365.264.000 lei și la cheltuieli în suma de 443.629.000 lei, pe secțiune de funcționare și secțiune de dezvoltare. 

          (2) Se aprobă finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare în suma de 78.365.000 lei   din excedentul anilor precedenți.

(3) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenți a sumei de 9.165.000 lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile anului curent , precum și pentru acoperirea definitivă eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercițiului bugetar 2011.

(4) Se aprobă repartizarea veniturilor pe capitole și subcapitole și a cheltuielilor pe acțiuni și titluri, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare conform anexei nr.1

(5) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean, cu detalierea cheltuielilor pe articole și alineate se prezintă  în anexele nr.2 de la 2/1 până la 2/103

(6) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice și activitățile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor nr.3 de la nr.3/1 până la nr.3/11

(7) Se aprobă bugetul unităților sanitare publice cu paturi, pentru care a fost transferate managementul asistenței medicale către Consiliul Județean Mureș, conform anexelor nr.4 de la nr.4/1 până la nr.4/3.

Se autorizează conducerile unităților sanitare publice pentru angajarea cheltuielilor numai  în limita valorii serviciilor medicale contractate și a veniturilor încasate.                      

Art.2.  Se aprobă nivelul transferurilor, alocațiilor bugetare și veniturilor proprii pentru serviciile publice și  instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, conform anexei nr.5

Art.3. Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, serviciile publice și instituțiile finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș, conform anexei nr.6

          Art.4. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2011 pentru Consiliul Județean Mureș, serviciile publice și instituțiile subordonate  în sumă de  33.486.000 lei, conform anexei nr.7

Art.5. Se aprobă lista cheltuielile cu reparații pe anul 2011 pentru Consiliul Județean Mureș, serviciile publice și instituțiile subordonate în sumă de 3.700.000  lei, conform Programului de reparații din anexa nr.8

Art.6. Pentru finanțarea activităților și acțiunilor Consiliului Județean Mureș  se aprobă suma de 13.512.000 lei,pentru secțiunea de funcționare și suma de 13.181.000 lei,pentru secțiunea de dezvoltare.

Art.7. Pentru finanțarea instituțiilor de cultură, artă,sport și culte se prevede suma de  20.893.000 lei ,pentru secțiunea de funcționare și suma de 11.445.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare.

 Art.8. Pentru finanțarea Serviciului Public de Pază a Obiectivelor de Interes Județean se aprobă suma de 1.993.000 lei pentru secțiunea de funcționare,din următoarele surse: venituri proprii  645.000 lei și sume alocate din bugetul județean 1.348.000 lei.            

Art.9. Pentru finanțarea activității Camerei Agricole Județene Mureș se aprobă suma de 904.000 lei, pentru secțiunea de funcționare și suma de 244.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare   din următoarele surse:

      - subvenții  de la Ministerul Agriculturii

806.000

      - sume alocate din bugetul județean

244.000

      - venituri proprii

98.000

Art.10.(1)  Pentru reabilitarea și întreținerea de drumuri și poduri se aprobă suma de 31.139.000 lei,pentru secțiunea de funcționare și suma de 5.812.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA pentru drumurile județene

14.492.000

- sume alocate din bugetul județean

     22.459.000

(2) Se aprobă Programul lucrărilor de drumuri județene conform anexelor nr.9 , 9/1 și 9/2

Art.11.  Pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, a asigurării protecției persoanelor cu handicap și asistență socială se alocă suma de 99.215.000 lei,pentru secțiunea de funcționare și suma de 1.281.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare, cu următoarea finanțare:

- sume defalcate din TVA pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap

35.667.000

- transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate     persoanelor cu handicap pentru anul 2011

54.481.000

- din bugetul județean                                                                                             

10.348.000

Art.12. Pentru finanțarea Căminului de persoane vârstnice Ideciu se alocă suma de 1.182.000 lei, pentru secțiunea de funcționare și suma de 50.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare cu următoarea finanțare:

- din bugetul județean

644.000

-venituri proprii

588.000

Art.13. Pentru finanțarea altor acțiuni se alocă suma de 1.717.000 lei pentru secțiunea de funcționare din bugetul județean.

Art.14.  Pentru finanțarea învățământului special și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională se alocă suma de 6.790.000 lei, pentru secțiunea de funcționare și suma de 87.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare, din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA

     6.790.000

- din bugetul județean

           87.000

Art.15.  Pentru finanțarea unităților de sănătate a căror patrimoniu face parte din domeniul public județean se alocă suma de 4.500.000 lei, pentru secțiunea de dezvoltare, din bugetul județean conform anexei nr.10

Art.16.  Pentru finanțarea produselor lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, se alocă suma de 12.603.000 lei pentru secțiunea de funcționare,din sume defalcate din TVA pentru finanțarea activităților descentralizate.

 

Art.17. Se aprobă cofinanțarea din bugetul județean cu suma de 56.933.000 lei și lista proiectelor și programelor multianuale finanțate din fonduri naționale și externe nerambursabile pe anul 2011, conform anexei nr.11 

Art.18. Se aprobă transferul sumei de 4.350.000 lei din bugetul județean, secțiunea de funcționare, pentru finanțarea activității R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureș,  și suma de 1.351.000 lei din secțiunea de dezvoltare pentru finanțarea investițiilor, conform anexei nr. 12 

Art.19.  Pentru finanțarea Serviciului Județean Salvamont se alocă suma de 450.000 lei, pentru secțiunea de funcționare și suma de 28.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare,din bugetul județean.

Art.20.  Pentru finanțarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor se alocă suma de 955.000 lei, pentru secțiunea de funcționare și suma de 7.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare, din bugetul județean.

Art.21.  Pentru finanțarea Centrului Militar Județean se alocă suma de 317.000 lei pentru secțiunea de funcționare, din bugetul județean.                                                                                                                                                                  

Art.22.  Se alocă sume defalcate din TVA în volum de 5.900.000 lei pentru finanțarea unui număr de 734 posturi personal neclerical aparținând următoarelor culte: ortodox, romano-catolic, reformat, evanghelic lutheran de etnie maghiară, evanghelic de etnie germană, unitarian și greco-catolic. Sumele pentru asigurarea contribuțiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al județului iar plata se face prin centrele de cult de care aparține acesta.

Art.23. Ordonatorii de credite răspund de executarea bugetului aprobat conform prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor legale.

Art.24. Anexele de la nr.1 la nr.12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

                 PREȘEDINTE                                              Contrasemnează

                    SECRETAR

             Lokodi Edita Emőke

                                                                                     Aurelian Paul Cosma

                                                                                                                                                                         

                                                                                                

 

ROMÂNIA                                                                                   Nr. 1971 / 07 .II.2011

JUDEȚUL MUREȘ                                      

CONSILIUL JUDEȚEAN                       

DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

                                                                            VĂZUT

                                                                              VICEPREȘEDINTE

                                                                              Szabó Árpád

 

 

 

 

 

RAPORT

 

la proiectul de hotărâre

privind aprobarea  bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2011

 

 

 

Bugetul de venituri  și cheltueli  al Consiliului Județean Mureș,  pentru anul 2011 a fost elaborat luând în considerare conjunctura macroeconomică, prevederile legislative cu implicații asupra activității instituției, principalele obiective ale instituției, dar și unele aspecte speciale legate de activitatea care urmează a fi desfășurată de autoritatea  județeană.

La fundamentarea indicatorilor economico – financiari cuprinși în proiectul de buget pe anul 2011 au fost avute în vedere prevederile stipulate în Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr.273/2006, actualizat, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele stipulate în actele normative în vigoare privind raționalizarea cheltuielilor publice.

Bugetul Consiliului Județean Mureș, structurat pe cele două componente - buget pentru funcționare și buget pentru dezvoltare - cuprinde:  Bugetul propriu,  Bugetul serviciilor publice și al instituțiilor publice subordonate  Consiliului Județean, finanțate integral din bugetul județului, Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul județului,

Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor și cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.

Secțiunea de dezvoltare - partea complementară a bugetelor cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel județean.

Proiectul de buget al Consiliului Județean pentru anul 2011  stabilește la venituri  365.264 mii lei, la cheltuieli 443.629 mii lei și un deficit total de 78.365 mii lei, propus pentru echilibrare din excedentul anului precedent.

Principalii indicatori programați pentru anul 2011 sunt prezentați sintetic astfel:

- Sinteza veniturilor se prezintă în Anexa A ,

- Sinteza cheltuielilor totale pe capitole, obiective și  secțiuni este prezentată în Anexa B și prin grafice.

Proiectul de buget respectă Ordinul comun al Ministrului finanțelor publice și al Ministrului administrației și internelor nr. 7/57 din 2011,  privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011, încadrându-se în plafonul de 141.902 mii lei cheltuieli de personal stabilit Consiliului Județean Mureș.

Bugetele spitalelor din subordinea Consiliul Județean,  pentru care a fost transferat managementul, au fost întocmite cu respectarea Ordinului  Ministrului Sănătății nr.1043/ 2010 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru elaborarea  bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public  și  a contractului încheiat cu  Casa de Asigurări de Sănătate pentru primul trimestrul al anului 2011.

Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă și în detaliu a propunerilor de bugete înaintate de către direcțiile și serviciile de specialitate ale consiliului județean și de către ordonatorii de credite ai tuturor instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliul Județean Mureș.  La fundamentarea bugetelor de cheltuieli s-au avut în vedere performanțele economice realizate, perspectivele de dezvoltare precum și noile reglementări privind gestiunea  cheltuielilor publice.

 

Față de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat, fiind îndeplinită procedura pentru asigurarea transparenței decizionale în administrația publică, potrivit actelor normative în vigoare, proiect pe care îl propunem spre aprobare Consiliului Județean Mureș.

 

 

 

 

Târgu Mureș, Februarie 2011

 

 

 

 

Director executiv

Bartha  Iosif