R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 159
din 20 decembrie 2011
privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.19083/15.XI.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de prevederile art.62 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere propunerile făcute de către Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș și Camera Agricolă Județeană Mureș cu adresele nr.19.083/15.11.2011 și nr.18965/14.11.2011 cu privire la nivelele orientative, care stau la baza stabilirii prețurilor medii la unele produse agricole,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(1), lit. "f" și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

hotărăște:

Art.1. Se stabilesc prețurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită, potrivit legii, în natură, valabile pentru anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Județului Mureș și se va transmite Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Mureș pentru a fi comunicate unităților fiscale din subordine.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.19083/15.XI.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Potrivit art.62 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu toate modificările și completările ulterioare, venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură și se stabilește pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părți pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene, ca urmare a propunerilor direcțiilor de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit în cadrul aceluiași termen direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, pentru a fi comunicate unităților fiscale din subordine.
În baza nivelelor orientative care stau la baza stabilirii prețurilor medii la unele produse agricole, comunicate de către Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș și Camera Agricolă Județeană Mureș prin adresele nr.19083/15.11.2011 și nr.18965/14.11.2011, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif