R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 57
din 28 aprilie 2011
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, pentru anul 2011

Consiliul Județean Mureș,
Vazând expunerea de motive nr. 608 /11.04.2011 a Căminului pentru Persoane Vârstnice privind necesitatea stabilirii costului mediu lunar de întreținere în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.25, alin.1, alin.2, alin.3 din Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanei vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1 Se aprobă costul mediu lunar de întreținere/beneficiar adult în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, pentru 2011, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se transmite Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma