R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 146
din 24 noiembrie 2011
privind aprobarea proiectului "Parteneriat pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 19060/15.11.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Parteneriat pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat", precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului la Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice 2007-2013"- Axa prioritară 3 - "Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public", Domeniul Major de Intervenție 2 "Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice," Operațiunea 4 "Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" și în special cele din capitolele 7.Categorii de cheltuieli și 8.Modul de finanțare a proiectului;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d) și alin.(5) lit. a) pct. 3, ale art. 97, precum și ale art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă proiectul "Parteneriat pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat" în valoare totală de 6.016.592,69 lei, depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice 2007-2013"- Axa prioritară 3 - "Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public", Domeniul Major de Intervenție 2 "Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice," Operațiunea 4 "Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" de către Spitalul Clinic Județean Mureș în parteneriat cu Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni și Spitalul Sovata-Niraj.
Art.2. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Mureș la cheltuielile eligibile ale proiectului în sumă de 89.129,05 lei, din care:
   - 69.829,09 lei prin bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș,
   - 19.299,96 lei prin bugetul Spitalului "Dr.Gheorghe Marinescu" Târnăveni.
Art.3. Se aprobă contribuția de 990.756,58 lei pentru suportarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu recuperarea acestuia de la bugetul de stat, din care:
   - 776.041,03 lei prin bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș,
   - 214.715,55 lei prin bugetul Spitalului "Dr.Gheorghe Marinescu" Târnăveni.
Art.4. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Mureș a resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.5. Se împuternicește managerul Spitalului Clinic Județean Mureș pentru semnarea contractului de finanțare, în cazul obținerii finanțării.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș și Spitalului Clinic Județean Mureș, care răspund de executarea acesteia.

 

p.PREȘEDINTE
Ioan Cristian Chirteș
Vicepreședinte
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma