R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 94
din 28 iulie 2011
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.12319/22.VII.2011 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În baza Legii nr.286/2010 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2011,
Potrivit HGR nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliul Județean Mureș pentru anul 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La art.1, alin (1) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:
" Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2011, la venituri în sumă de 379.815.600 lei și la cheltuieli în sumă de 458.180.600 lei, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare.
..........................................................................................................
(5) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al instituțiilor și al acțiunilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se prezintă în anexele nr.2 de la 2/1 până la 2/108.
2. Anexele nr. 1/c, 2/1/a, 2/44, 2/80/a, 2/92/a, 2/105, 7/c, 9/a și 9/2/a la HCJ nr.15/2011 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/d, 2/1/b, 2/44/a, 2/80/b, 2/92/b, 2/105/a, 7/d, 9/b și 9/2/b.
3. După anexa nr.2/107 se introduce o anexă nouă, nr.2/108.
Art.II. Anexele nr.1/d, 2/1/b, 2/44/a, 2/80/b, 2/92/b, 2/105/a, 2/108, 7/d, 9/b și 9/2/b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 12319/22.VII.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2011

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.466561EC/2011 Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, având la bază Legea nr.286/2010 de aprobarea a bugetului de stat pe anul 2011, a alocat Consiliului Județean Mureș suma de 101.000 lei, care urmează a fi virată Consiliilor locale Bichiș, Zau de Câmpie și Nadeș, potrivit Normelor metodologice privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism aprobate prin HGR nr.525/1996, cu modificările și completările ulterioare. Propunem majorarea bugetului Consiliului Județean cu suma de 101.000 lei atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli. Aceste modificări se regăsesc în anexa nr.1/d și nr.2/108.
Din analiza proceselor de implementare a programelor și proiectelor cu finanțări nerambursabile și cofinanțări din partea Consiliului Județean Mureș rezultă o decalare a graficului de execuție a obiectivelor de investiții de bază datorată dificultăților întâmpinate în cadrul procedurilor de achiziții publice. Urmare acestor decalări, o parte a sumelor programate a fi plătite în cursul acestui an, rămân disponibile cu posibilitatea de a fi redistribuite. Deoarece perioada de vară este optimă pentru realizarea lucrărilor din programul drumurilor județene, se propune realocarea sumei de 7.300.000 lei disponibilă din proiectul "Depozit ecologic zonal din județul Mureș" și "Parc auto pentru sporturi cu motor" pentru executarea lucrărilor de reparații "Covoare bituminoase" și "Plombări" la drumuri județene. Modificările se regăsesc în anexele nr.2/44/a, 2/80/b, 2/92/b, 9/b și 9/2/b.
R.A Aeroport TRANSILVANIA Tg.Mureș prin memoriul justificativ anexat la adresa nr.11864/15.07.2011 solicită includerea pe lista de investiții a unor dotări aferente spațiilor din obiectivul de investiții "Refuncționalizare fluxuri cu extindere autogară internă pentru zboruri Non-Schengen", aprobată în ședința Consiliului de Administrație din luna iulie 2011, conform anexelor nr.1 și 3 din Memoriu. Aceste modificări se regăsesc în anexa nr. 7/d.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád