R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 71
din 26 mai 2011
privind trecerea unor bunuri mobile, din domeniul public, în domeniul privat al județului Mureș, în vederea casării acestora

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.3000 din 19 mai 2011, prezentată de către Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Luând în considerare solicitarea Bibliotecii Județene Mureș nr.122/2011,
Având în vedere prevederile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,
Luând în considerare prevederile art.22 și 24 din H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.c) și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea unor bunuri mobile - 3.665 buc. cărți în valoare de 298,695 lei, evidențiate în documentația anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public, în domeniul privat al județului Mureș, în vederea casării acestora.
Art.2. Biblioteca Județeană Mureș, în calitate de administrator al bunurilor prevăzute la art.1, va lua măsuri de casare a acestora, în condițiile legii.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și Bibliotecii Județene Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.3000 din 19 mai 2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public, în domeniul privat al județului Mureș, în vederea casării acestora

Biblioteca Județeană Mureș, prin adresa nr.122/2011, solicită aprobare pentru scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe cu durata de funcționare expirată precum și casarea altor bunuri, în condițiile art.22 și 24 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G. nr.909/1997.
Astfel, ca urmare a inventarierii efectuate la finele anului 2010, au fost propuse spre casare și cărți, conform Proceselor-verbale anexate - nr.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din anul 2010.
Cărțile în cauză sunt în inventarul Secției Cartea Tehnică și a Filialelor nr.2, 3 și 4 din municipiul Tîrgu Mureș, fiind achiziționate în perioada 1960 - 2006.
Conform justificării instituției, aceste cărți sunt uzate fizic și moral ca urmare a perioadei îndelungate de utilizare, deteriorate, cu pagini lipsă, pătate, reprezentând un pericol de infecție pentru public. Acestea sunt în număr de 3.665 buc., cu o valoare totală de 298,695 lei, din care majoritatea se regăsesc la Filialele nr.2, 3 și 4 din municipiul Tîrgu Mureș.
Având în vedere cuprinderea tuturor cărților din inventarul Bibliotecii Județene Mureș în domeniul public al județului, la Secțiunea "Bunuri mobile", luând în considerare caracterul inalienabil, insesizabil și imprescriptibil al acestor categorii de bunuri, se impune ca, pentru a putea fi casate, să se efectueze trecerea din domeniul public, în domeniul privat al județului, pentru ca ulterior, Biblioteca Județeană Mureș, în calitate de administrator, să procedeze la casarea lor.
Față de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

 

VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád

 

DIRECTOR
Bartha Iosif